ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” 

วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ห้องประชุมชั้น 1 อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

9.00 – 9.30 น.     “หลักความเสมอภาค: มรดกทางปรัชญาของอาริสโตเติลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ผู้นำเสนอ ฉัตรชัย เอมราช สำนักงานกฎหมายฉัตรชัย เอมราช ผู้ให้ความเห็น ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

9.30 – 10.00 น.     “อาริสโตเติลและสังคมประชาธิปไตยไทย” ผู้นำเสนอ ชญานิน นุ้ยสินธุ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ให้ความเห็น อ. ดร. ปิยฤดี ไชยพร ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00 – 10.15    พักน้ำชากาแฟ อาหารว่าง

10.15 – 11.15 น.    บทความพิเศษ: “อาริสโตเติลในเมืองไทย” ผู้นำเสนอ ศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร และ เอกลักษณ์ ไชยภูมี

11.15 – 12.15     บทความพิเศษ: “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” ผู้นำเสนอ ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล

12.15 – 13.00    อาหารกลางวัน

13.00 – 15.00     เสวนาวิชาการ “อาริสโตเติลกับมนุษย์ในฐานะสัตว์การเมือง” (ช่วงแรก) ผู้ร่วมอภิปราย: รศ. ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, ผศ. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์, ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย: ศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร

15.00 – 15.15    พักน้ำชากาแฟ อาหารว่าง

15.15 – 16.00    เสวนาวิชาการ “อาริสโตเติลกับมนุษย์ในฐานะสัตว์การเมือง” (ช่วงที่สอง)

 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

8.45 – 9.00   Opening Ceremony

9.00 – 9.30  Welcome Addressม H. E. Pericles Boutos, Ambassador, Greek Embassy to Thailand

9.30 – 10.00  “Aristotle and Religious Issues in Thailand: Can The State Be Religiously Neutral?” Presenter: Wanpat Youngmevittaya, Postgraduate of Politics, Philosophy and Economics, University of York, UK, Commentator: Soraj Hongladarom, Department of Philosophy, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

10.00 – 10.30  Welcome Reception organized by the Greek Embassy

10.30 – 12.00  Keynote Lecture, “Does Thailand Need More Aristotle, and Less Plato, to Navigate Today’s World?”Mark Tamthai, Department of Peace Studies, International College, Payap University

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 13:30  “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการแบ่งความรู้ระหว่าง Techne และ Episteme” ผู้นำเสนอ อ. เจิด บรรดาศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ผู้ให้ความเห็น อ. ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13:30 – 14.00   “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (?): ประชาธิปไตยแบบอาริสโตเติลกับรัฐธรรมนูญปี 2540” ผู้นำเสนอ ชุติเดช เมธีชุติกุล รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ให้ความเห็น อ. ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.00 – 14:30   “สำรวจงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับอาริสโตเติลในสังคมไทย”  ผู้นำเสนอ เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ให้ความเห็น อ. ดร. เดโชพล เหมนาไลย ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14:30 – 15:00   “ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์”  ผู้นำเสนอ ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์ นักเขียน  ผู้ให้ความเห็น อ. ดร. เทพทวี โชควศิน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.00 – 15.15  พักน้ำชากาแฟ อาหารว่าง

15:15 – 15:45   “นิยาม “ความสุข…ในสังคมไทย” เป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงในชีวิตมนุษย์ตามแนวคิดของอาริสโตเติล” ผู้นำเสนอ พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ ผู้ให้ความเห็น อ. เจิด บรรดาศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

15:45 – 16:15 “จดหมายถึงโทมาเซียส : ไลบ์นิซกับการประนีประนอมอาริสโตเติลกับปรัชญาสมัยใหม่” ผู้นำเสนอ ยุทธศิลป์ อร่ามศรี นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้ให้ความเห็น อ.พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

การลงทะเบียน

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งมีจำกัด เราจะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุมครบ 50 คนเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมกรณาติดต่อ อ. เจิด บรรดาศักดิ์ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ไม่มีค่าลงทะเบียน

การเดินทาง

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินทางไปยัง มศว. ประสานมิตรโดยวิธีที่สะดวกที่สุดทางรถใต้ดิน สถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานีเพชรบุรี เดินไปยังอาคารประสานมิตรได้ใช้เวลา 6 นาที ตามภาพประกอบนี้ (อาคารหมายเลข 3 ในแผนที่ คืออาคาร 3 หรืออาคารประสานมิตร)