การการสัมมนาประจำปีครั้งที่ 19

กำหนดการการสัมมนาประจำปีครั้งที่ 19 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ร่วมกับสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24-25 มกราคม 2558
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

8.00 – 8.45 น. ลงทะเบียน
8.45 - 9.00 น. พิธีเปิด
9.00 -10.30 น. เสวนาเรื่อง ปรัชญากับภาพยนตร์

ผู้ร่วมเสวนา :   โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), พุฒวิทย์ บุนนาค (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ผู้ดำเนินรายการ : เทพทวี โชควศิน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

10.30 - 10.45 น. อาหารว่าง

10.45 - 11.45 น. เสนอบทความ

ประธานในที่ประชุม: หอมหวล บัวระภา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 1. จริยศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน (Ethics of Coexistence) ในมังงะ/อนิเมะเรื่อง “Saint Young Men” (Saint Onii-san/ศาสดาเดินดิน) เดโชพล เหมนาไลย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 2. การเริ่มต้นของเสรีนิยมในประเทศไทย ภาคภูมิ วาณิชกะ (นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวาเซดะ)

11.45-12.30 น. อาหารกลางวัน

12.30-14.00 น. เสวนาเรื่อง  ปรัชญาสำหรับเด็ก (philosophy for children) กับการศึกษาไทย

ผู้ร่วมเสวนา : สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), วรยุทธ ศรีวรกุล (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
ผู้ดำเนินรายการ :  ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์  (มหาวิทยาลัยพายัพ)

14.00 - 14.15 น. อาหารว่าง

14.15 – 15.45 น. เสนอบทความ

ประธานในที่ประชุม: พิพัฒน์ สุยะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 1. ทัศนะเรื่องสตรีในคัมภีร์หลุนอวี่ ปวิตรา ดวงดี (นิสิตปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
 2. มนุษย์ในฐานะสิ่งเพื่อตัวเอง และสิ่งเพื่อคนอื่นๆ ชิงชัย ศิริวิชัย (นักศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 3. ข้อถกเถียงเรื่องมโนทัศน์ประชาธิปไตยในแบบไทยๆ กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์

 

 

15.45 - 16.45 น. ประชุมสามัญประจำปี 2557 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

 

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

8.30 - 10.00 น. เสวนาเรื่อง ศาสนากับการบริหารธุรกิจ

ผู้ร่วมเสวนา :   ชาญ มายอด (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ), ชาญณรงค์ บุญหนุน (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้ดำเนินรายการ :   ธนภณ สมหวัง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

10.00 - 10.15 น. อาหารว่าง
10.15 - 12.15 น. เสนอบทความ

ประธานในที่ประชุม: ศิรประภา ชวะนะญาณ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 1. ชาดกเรื่องเล่าในฐานะนิทานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม วิลชนา จิตนารักษ์  (นักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )
 2. ปรัชญาหลังนวยุคในปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาสภิกขุ พิชัย สุขวุ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
 3. Art as philosophy: The convergence of nature, aesthetics and spirituality in Chokchai Tukpoe Dipti Mahanta (Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
 4. Models for relating scientific and monotheistic perspectives: A case of evolutionary theory Pratchayapong Yasri (Mahidol University)

 

12.15 - 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น. เสนอบทความ

ประธานในที่ประชุม: บรรพต อึ๊งศรีวงษ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 1. ภววิทยาเชิงวัตถุในทรรศนะของเกรแฮม ฮาร์แมน เทพทวี โชควศิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 2. วิพากษ์ตรรกศาสตร์ชาติพันธุ์วรรณา: กรณีศึกษาข้ออ้างที่ลงท้ายโดยใช้คำว่า “ไทย” จริยา นวลนิรันดร์ (มหาวิทยาลัยหอการค้า)
 3. จริยธรรม 2 ระบบในพระพุทธศาสนอำนาจ ยอดทอง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 4. การรื้อสร้างการศึกษา: วาทกรรมแห่งอำนาจ ชัชชัย คุ้มทวีพร (มหาวิทยาลัยรังสิต)
 5. ว่าด้วยความต่ำของศีลธรรมตามความเข้าใจของนักเรียนไทย เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

ค่าลงทะเบียน

 • สมาชิกสมาคม   500   บาท
 • บุคคลทั่วไป       600   บาท
 • นิสิตนักศึกษา    200   บาท

ส่งใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ที่

ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   มือถือ   09-5773-3385
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558

หรือคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

สถานที่พัก

ในจังหวัดขอนแก่นมีโรงแรมจำนวนมากในระดับราคาที่แตกต่างกัน  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถติดต่อจองห้องพักได้ตามอัธยาศัย  ทั้งนี้หากท่านใดประสบปัญหาในการเดินทางไปยังสถานที่ประชุมหรือการจองห้องพัก     กรุณาติดต่อ ผศ.ดร. คำแหง วิสุทธางกูร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    โทร. 08-9422-1132 หรือ email: vkhamh.kku.ac.th