การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
 ร่วมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
 เรื่อง ชีวิตและชีวิตที่ดี
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2548
ณ  ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี

 
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2548
08.30 – 08.30  ลงทะเบียน  
08.30 -  09.00  พิธีเปิด                       
09.00 – 10.00  ปาฐกถานำ:   ชีวิตที่ดี
                      ศาสตราจารย์ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์   ( ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
10.00 -  10.15  รับประทานอาหารว่าง                                                 
10.15 – 11.45  อภิปราย : สังคมการเมืองในปัจจุบันกับการแสวงหาชีวิตที่ดี
                      ปิยฤดี  ไชยพร ( นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
                      เกษม เพ็ญภินันท์  ( ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
                      เวทิน ชาติกุล (นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
                      ดำเนินรายการโดย   ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์  ( ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยพายัพ )
11.45 -  13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 -  14.30  มองร่วมและมองต่าง : จริยศาสตร์  ศาสนา  กับวัฒนธรรมทางเพศยุคใหม่
                      เนื่องน้อย บุณยเนตร  ( ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
                      ปกรณ์ สิงห์สุริยา   ( ภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล )
                      ดำเนินรายการโดย  ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์  (สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา )                               
14.30 – 14.45  รับประทานอาหารว่าง
14.45 -  16.05  เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 20 นาที รวม 40 นาที )
                      ห้อง QS2  201  ประธานในที่ประชุม กนิษฐ์ ศิริจันทร์ (ภาควิชาปรัชญา จุฬา ฯ)
                      1. ข้อคิดเห็นว่าด้วยศาสตร์แห่งการเข้าใจ    
                          ประสิทธิ์  ฤกษ์พิศุทธิ์   (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยพายัพ )
                      2. เจตนาคือการตีความเนื้อหา ในคำบรรยายระยะแรกๆของฮุสเซิลเรื่องปรากฏการณ์วิทยาของจิตสำนึกเกี่ยวกับเวลา       
                          จริยา นวลนิรันดร์  ( สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยหอการค้า)
                      ห้อง QS2  202 ประธานในที่ประชุม ชาญณรงค์ บุญหนุน (ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร)
                      1.  Levinas on Ethics of Otherness    ขจรพัฒน์ ตังหยิน  ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )
                      2.  ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีรสนิยม(สาธารณ์)  ดุษฎี ยิ้มน้อย  ( อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก )
                      ห้อง QS2  709    เสวนาเรื่อง  การเรียนวิชาปรัชญาในฐานะวิชาพื้นฐาน
                      นำเสวนาโดย  วรเทพ ว่องสรรพการ (มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย)
                      เอกวิน ขุนบุญจันทร์  (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
                      ศริญญา อรุณขจรศักดิ์   (นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
                      ดำเนินรายการโดย  วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ (นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
 16.05 - 17.00  ประชุมสามัญประจำปี 2548 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
 18.00             รับประทานอาหารเย็น  
 
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2548
08.30 – 10.00  เสวนา : จริยศาสตร์เพื่อสังคมไทยปัจจุบัน
                      พระเมตฺตานนฺโท
                      ขนิษฐา ศรีไพบูลย์    ( ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
                      ชาญ มายอด  ( ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )
                      ดำเนินรายการโดย   ชัชชัย คุ้มทวีพร  ( ภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต )
10.00 - 10.15   รับประทานอาหารว่าง  
10.15 – 11.35   เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 20 นาที รวม 40 นาที)
                      ห้อง QS2  201  ประธานในที่ประชุม พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์  (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )
                      1.  คริสตศาสนากับ  Subject-Subjects Model ของ  แซลลี่  แมคแฟก (Sallie McFague)
                           สุภาวดี  นัมคณิสรณ์   ( คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )
                      2.  ความเชื่อที่จริงและมีเหตุอันควรให้เชื่อเพียงพอที่จะเป็นความรู้
                           วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ   ( นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ )
                      ห้อง QS2  202  ประธานในที่ประชุม พุฒวิทย์ บุนนาค (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
                      1.  จริยศาสตร์เพศสัมพันธ์: บททดลองเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบประเมินพฤติกรรมทางเพศ
                           ชัชชัย  คุ้มทวีพร  (ภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต)
                      2.   รัฐ-มัชฌิมา : มอง “ความพอเพียง” ผ่านหลัก “ทางสายกลาง” ของอริสโตเติล
                            นิติ  มณีกาญจน์  (ภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา )
                      ห้อง QS2  709  ประธานในที่ประชุม พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข (ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
11.35 -  13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.45  เสวนา :  ภารกิจของนักปรัชญาและศาสนาในการแสวงหาชีวิตที่ดีงาม
                      มารค ตามไท  ( สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยพายัพ )
                      สุวรรณา สถาอานันท์  ( ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
                      วรยุทธ ศรีวรกุล  ( คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )
                      ดำเนินรายการโดย  บัญชา ศรีวัลลภานนท์   ( ภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต )
14.45 -  15.00  พิธีปิด