กิจกรรมของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การอบรมวิชาการประจำปี

การสัมมนาวิชาการประจำปี