การอบรมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เรื่อง  ปรัชญาสังคมศาสตร์
วันที่  20 – 22 พฤษภาคม  2547 
ณ ห้องสัมมนา 1 และ 3 อาคาร 9 ชั้น 12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท  กรุงเทพฯ


วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2547  ( ห้องสัมมนา 3 )

08.00  -  08.40    ลงทะเบียน

08.40 -   09.00    พิธีเปิด  :  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กล่าวต้อนรับ
                                       นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  กล่าวต้อนรับ
                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กล่าวเปิดการอบรมวิชาการ 

09.00 -  11.00   สังคมศาสตร์ :  วิทยาศาสตร์และปรัชญา
                       มารค  ตามไท ( นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย)

11.00 -  12.30   พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 -  14.30   ทฤษฎีเชิงวิพากษ์  (Critical Theory)
                       โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  (ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)                           

14.30 -  14.50    พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 -  16.50    ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (Critical Theory) (ต่อ)
                         โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  (ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547 ( ห้องสัมมนา 1 )

09.00 -  11.00    Structuralism  และ  Poststructuralism
                        ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ( คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

11.00 - 12.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 14.30     Hermeneutics
                        ไชยันต์  ไชยพร (คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)                        

14.30 - 14.50     พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 - 16.50     การปฏิบัติเชิงสังคม (Social Practice)
                        กนิษฐ์ มิตินันท์วงศ์ (ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2547  ( ห้องสัมมนา 1 )

09.00 - 11.00     ปัญหาวิธีวิทยาของการศึกษาสังคมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการ
                        ไชยันต์  รัชชกูล (ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

11.00 - 12..00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 -  14.30     ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)
                         สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ  (ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.30 -  14.50     พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 -  16.50     ความเป็นเหตุผลและสัมพัทธนิยม (Rationality  and Relativism)
                         วรยุทธ ศรีวรกุล  (คณะปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

16.50 -  17.00     นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  กล่าวปิดการอบรม