ความเป็นเหตุผลของจุดหมายสูงสุด โดย รศ.ดร.มารค ตามไท
Fundamentalism กับขันติธรรมในคริสตศาสนา โดย รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

 

ผู้สนใจร่วมวงสนทนาขอเชิญส่งความคิดเห็นความยาวไม่เกิน 2 หน้ามาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(สมาคมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนเผยแพร่)