การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2547

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2547
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ร่วมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2547
ณ  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี
  มหาวิทยาลัยพายัพ  วิทยาเขตแก้วนวรัฐ  จังหวัดเชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่
21 ตุลาคม 2547

08.00 – 08.30      ลงทะเบียน  (หน้าห้อง T. 101 ชั้น 1 คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี)
08.30 -  08.45     พิธีเปิด    (ห้องศรีวิไล-ทองม้วน  ชั้น 2  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)                   
08.45 – 10.15      การศึกษาประวัติปรัชญาสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาปรัชญา (ห้องศรีวิไล-ทองม้วน)
                         ผู้ร่วมอภิปราย: ปรีชา ช้างขวัญยืน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
                         ศิวรักษ์ ศิวารมณ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ธีรพจน์  ศิริจันทร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
          
                         ผู้ดำเนินรายการ  : ชาญณรงค์ บุญหนุน  (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

10.15 – 11.45     เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

                             ห้อง T.109 ชั้น 1  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี
                             ประธานในที่ประชุม
:   สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

      1.       “นิพพานเป็นอนัตตา” ความไม่จริงที่ครอบงำสังคมไทย
       มนัส โกมลฑา
     ( นักศึกษาโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

2.       วิทยาศาสตร์ในฐานะความรู้ “นำเข้า”
เวทิน ชาติกุล
   ( นิสิตปริญญาเอก  ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

                             ห้องประชุม 1 ชั้น 2  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี  
                             ประธานในที่ประชุม
:  นิทราพร  ลัดดากรพันธ์  ( มหาวิทยาลัยพายัพ )

                             1.   ตรรกะแห่งการต่อต้านขัดขืนข้อห้ามทางเพศ
                                  จักษ์  พันธ์ชูเพชร  ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )

                             2.   ตรรกะแห่งศิลปะของค้านท์กับการป้องกันโรคบ้าดารา
                                  จริยา นวลนิรันดร์   ( มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย )

11.45 -  13.00       รับประทานอาหารกลางวัน  (ห้อง T. 101 ชั้น 1 คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี)
13.00 -  14.00       ปาฐกถานายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  (ห้องศรีวิไล-ทองม้วน)
                          “ความเป็นเหตุผลของจุดหมายสูงสุด”   :  มารค ตามไท
14.00 -  15.30
       ประชุมสามัญประจำปี 2547 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  (ห้องศรีวิไล-ทองม้วน)
15.30 -   15.45      รับประทานอาหารว่าง
  (ห้อง T. 101 ชั้น 1 คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี)
15.45 –  17.30     ประชุมสามัญประจำปี 2547 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (ต่อ)
18.00                   ขันโตก

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2547

08.30 – 10.00      Postmodernism  (ห้องศรีวิไล-ทองม้วน ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)

                            ผู้ร่วมอภิปราย   :   ไชยันต์  รัชชกูล ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

                                                              กีรติ  บุญเจือ   ( มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น )

                                                           วรยุทธ  ศรีวรกุล   ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )                                                         

                           ผู้ดำเนินรายการ  :   บัญชา  ศรีวัลภานนท์   ( มหาวิทยาลัยรังสิต )

10.00 - 10.15       รับประทานอาหารว่าง  (ห้อง T. 101 ชั้น 1 คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี)

10.15 – 11.45     เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

                           ห้อง  T.108 ชั้น 1  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี 
                           ประธานในที่ประชุม  
:   พัทร์  พงศ์อุดม  ( มหาวิทยาลัยพายัพ )

1.  การยกเลิกโทษประหารชีวิต :  ฐานคิดทางปรัชญา
เอมอร  นิรัญราช
  ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

  2.  วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตตามวิถีชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 อุทัย  เอกสะพัง
  ( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี )

                           ห้อง  T.109 ชั้น 1  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี   

                              ประธานในที่ประชุม  :  ประสิทธิ์  ฤกษ์พิศุทธิ์  ( มหาวิทยาลัยพายัพ )

                              1.  รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์กับปรัชญาจริยธรรมประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทย
                                  วริยา ชินวรรโณ 
( มหาวิทยาลัยมหิดล )

                               2. เทคนิควิธีการทางปรัชญากับการพัฒนามนุษย์  
                                  วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
( มหาวิทยาลัยมหิดล )

                             ห้องประชุม 1 ชั้น 2  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี 

                             ประธานในที่ประชุม  :   ประทุม อังกูรโรหิต  ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

                   1. บทวิจารณ์หนึ่งแห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
                                   พุฒวิทย์  บุนนาค  ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

                   2.   ปัญหาที่พบจากการสอนวิชาการใช้เหตุผล
                                   วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ
  (ผู้จัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ)

11.45 -  13.00     รับประทานอาหารกลางวัน  (ห้อง T. 101 ชั้น 1 คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี)
13.00 – 14.45     ปรัชญาของการสนทนาระหว่างศาสนา (ห้องศรีวิไล-ทองม้วน)

                         ผู้ร่วมอภิปราย    :  ปาริชาด สุวรรณบุบผา ( มหาวิทยาลัยมหิดล ),อาณัส  อมาตยกุล ( มหาวิทยาลัยมหิดล )
                                                  ประสิทธิ์  ฤกษ์พิศุทธิ์  ( มหาวิทยาลัยพายัพ )
                         ผู้ดำเนินรายการ :   ชัชชัย  คุ้มทวีพร ( มหาวิทยาลัยรังสิต )
14.45 -  15.00       พิธีปิด
   (ห้องศรีวิไล-ทองม้วน)

ค่าลงทะเบียน     สมาชิกสมาคมและบุคคลทั่วไป  800  บาท  นิสิตนักศึกษา  500 บาท  กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมที่ อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทรศัพท์  053-242484 โทรสาร 053-249508  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวันที่  5 ตุลาคม 2547

การเสนอบทความ        ผู้สนใจจะเสนอบทความกรุณาส่งบทความความยาวไม่เกิน 10 หน้า (A4)      ที่อาจารย์สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่  11 ตุลาคม 2547  และจะแจ้งกำหนดการเสนอบทความในเว็บไซต์ของสมาคมฯ http://www.parst.or.th  หลังวันที่ 12  ตุลาคม 2547

การสำรองที่พัก    โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน ถนนห้วยแก้ว (ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านหน้า)   ค่าที่พักคืนละ 600 บาทไม่ว่าพักเดี่ยวหรือคู่  โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่งระหว่างโรงแรมกับมหาวิทยาลัยพายัพ (ตามกำหนดเวลา)   รถรับ-ส่งไปไนท์บาร์ซาร์   รถรับ-ส่งระหว่างโรงแรมกับสนามบิน/สถานีรถไฟ (ถ้าต้องการให้ไปรับที่สนามบิน/สถานีรถไฟ  กรุณาแจ้งรายละเอียดโดยตรงกับทางโรงแรมที่ 053-211333, 210901-4, 01-5954508)  บริการเหล่านี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   โรงแรมจะสำรองที่พักไว้จนกระทั่งเวลา 18.00 น. ของวันที่แจ้งสำรองที่พัก  หากไม่สามารถเข้าที่พักได้ตามกำหนด  โปรดแจ้งโรงแรมโดยตรง  ส่วนพระภิกษุสามเณรจำวัดที่วัดเกตราม ซอยวัดเกต หรือ วัดกู่คำ ใกล้สถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การติดต่อสอบถาม  อาจารย์สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ  ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม. 10330  โทร. 02-218-4754 / 09-444-3929   อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000   โทร. 053-242484 /  01-882-770