ประกาศรับบทความ
เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมใหญ่ประจำปี
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยในปีนี้ จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในวันที่ 15 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นี้

http://kk.mcu.ac.th/

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณานำเสนอในการประชุมดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

หัวข้อของการประชุมในปีนี้ได้แก่ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง”

บทความที่นำเสนออาจมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อของการประชุม หรือไม่เกี่ยวก็ได้ แต่ต้องอยู่ในสาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการพิจารณาบทความจะเป็นผู้พิจารณาว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว และมีคุณภาพเพียงพอในการนำเสนอหรือไม่

บทความที่จะขอรับการพิจารณา ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 โดยรวมเชิงอรรถ บรรณานุกรม ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว โดยส่งมาที่ อ.เจิด บรรดาศักดิ์ parsthailand@gmail.com

กำหนดส่งบทความ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สมาคมแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บทความที่นำเสนอในการประชุม จะนำมาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมอีกครั้งหนึ่ง