กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2560(ฉบับร่าง)
หัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง”
โดย
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.00 รองอธิการบดี มจร. ขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
09.00-09.30 นายกสมาคมปรัชญาฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำสมาคมปรัชญาฯ
09.30-09.45 รับประทานอาหารว่าง
09.45-11.15 บรรยายพิเศษ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายาคติกับความเป็นจริง”/ พระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดี มจร.
11.15 – 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 บทความที่ได้รับคัดเลือก
14.00 – 14.20 พักน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง
14.20 – 16.20 อภิปราย “การเรียนปรัชญาในสถาบันการศึกษา ต่างจากการอ่านเองอย่างไร?” ผู้ร่วมอภิปราย:  รศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ศ.ดร. โสร้จจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้ดำเนินรายการ อ.เจิด บรรดาศักดิ์
16.20 – 17.20 ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคม

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

10.00 – 11.00 การคิดเชิงวิพากษ์กับการหาความรู้/ อ.ณฐิกา ครองยุทธ และ ดร. เทพทวี โชควศิน ผู้ดำเนินรายการ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค
11.00 – 12.00 อาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 บทความคัดเลือก

13.00 – 15.00 อภิปราย “การเรียนศาสนาอย่างเป็นวิชาการ กับการเรียนอย่างเป็นศาสนิก” ผู้ร่วมอภิปราย: ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ ผศ.ดร. กำแหง วิสุุทธางกูร  ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย
15.00 – 15.30 อาหารว่าง
15.30 – 16.30 บทความคัดเลือก
16.30 ปิดประชุม

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 500 บาท สมาชิกและนิสิต/นักศึกษา 300 บาท
ส่งใบสมัครที่ อ.พุฒวิทย์ บุนนาค(อุปนายกสมาคมฯ)
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110

Email: Parsthailand@gmail.com มือถือ 0957733385 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560

กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2560 (ฉบับร่าง)