ประกาศ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่ประเทศมอนเตเนโกร ในวันที่ 23-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ปิดลงแล้ว มีนักเรียนมาสมัคร 19 คนดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชวิน อัศวเสตกุล โรงเรียนบางกอกพัฒนา
2. นายจิรเมธ คิญชกวัฒน์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
3. นายกรภัทร์ พงษ์มาลา โรงเรียนกำเนิดวิทย์
4. นายกฤษดา ทวีศักดิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
5. นายคุณากร ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนกำเนิดวิทย์
6. นางสาวมัชฌิมากร รอดสุทธิ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
7. นายปณิธิ วนศิริกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8. นางสาวพลอยประกาย ภูศรี โรงเรียนกำเนิดวิทย์
9. นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
10. นาวสาวรมิตา ตุ่นหรัด โรงเรียนกำเนิดวิทย์
11. นายรวิน อัสสะบำรุงรัตน์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
12. นายศฐา กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
13. นายธีรเชษฐ์ โรจน์รัชสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
14. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
15. นายธนภัทร ทางรัตนสุวรรณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุศรณ์
16. นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
17. นายธนิสร อุ่นปิติพงษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์
18. นายธีรชัย แซ่ตั้ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
19. นายวชิรวิทย์ อินแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การสอบจะจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 13.00 น. ส่วนรายละเอียดการสอบจะให้นักเรียนเลือกคำถามหนึ่งคำถามจากข้อสอบ และเขียนบทความเพื่อตอบคำถามนั้น ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง บทความให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คำถามจะประกอบด้วยข้อเขียนสั้นๆประมาณไม่เกินห้าบรรทัดของนักปรัชญาที่คัดสรรมา และให้นักเรียนเขียนบทความเพื่ออธิบายและโต้ตอบกับข้อเขียนนั้น การตัดสินจะดูที่ความเข้าใจเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การอ้างเหตุผล และการใช้ภาษา

ตัวอย่างของบทความที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ผ่านๆมา ดูได้ที่ link ชื่อ Winners ในเว็บ http://www.philosophy-olympiad.org/

ตัวอย่างของคำแนะนำในการเขียนบทความปรัชญา ดูได้ที่ http://www.philosophy-olympiad.org/wp-content/uploads/2017/01/IPO_Essay_Guide.pdf

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศ สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย