ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญาที่ประเทศมอนเตเนโกร จะจดขึ้นที่ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลา 9.00 – 13.00 น. รวม 4 ชั่วโมง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลักษณะการสอบจะประกอบด้วยการให้นักเรียนเลือกโจทย์จากข้อต่างๆที่กำหนดให้มาหนึ่งโจทย์ โจทย์จะประกอบด้วยข้อเขียนของนักปรัชญายาวประมาณหนึ่งถึงห้าบรรทัด แล้วนักเรียนเขียนบทความเพื่อวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ข้อเขียนดังกล่าวอย่างเสรี ขอให้นักเรียนมาพร้อมกันอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเริ่มสอบ

การสอบนักเรียนสามารถนำพจนานุกรมไทย-อังกฤษเป็นเล่มๆมาใช้ประกอบการเขียนได้ แต่ห้ามมิให้นำพจนานุกรมหรือสารานุกรมวิชาปรัชญาและโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ

สมาคมฯขอย้ำอีกครั้งว่า สมาคมฯยังไม่มีงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคนานาชาติ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกและอาจารย์ผู้ติดตาม ต้องหาทุนส่วนตัวไปเอง ซึ่งประกอบด้วยค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่วนค่าที่พักทางผู้จัดจะเป็นฝ่ายออกให้

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบครั้งนี้

ประกาศมา ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย