ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันปรัชญาโอลิมปิคนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2018 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้กรรมการสอบได้ตรวจคำตอบของผู้เข้าแข่งขันและประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบเป็นดังนี้

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติในปีนี้ ได้แก่

1. นายชวิน อัศวเสตกุล ผู้เข้าสอบหมายเลข 1
2. นายธีรเชษฐ์ โรจน์รัชสมบัติ ผู้เข้าสอบหมายเลข 13

นอกจากนี้ผู้สมัครรายชื่อต่อไปนี้ ได้คะแนนรองลงมา ซึ่งสมาคมจะเชิญให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคหากผู้สมัครรายใดรายหนึ่งข้างต้นไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้ ได้แก่

1. นายธนา สมศิริวัฒนา ผู้เข้าสอบหมายเลข 14
2. นายวชิรวิชญ์ อินแสง ผู้เข้าสอบหมายเลข 19

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกสองรายชื่อแรกติดต่อกับสมาคมฯโดยเร็ว เพื่อประสานงานเรื่องวีซ่าและการสมัครเข้าร่วมโครงการโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่ประเทศมอนเตเนโกรอย่างเป็นทางการต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมฯมีแผนการที่จะจัดพิธีมอบรางวัลเหรียญทองโอลิมปิคปรัชญาประเทศไทยแก่ผู้สมัครสองคนแรก และรางวัลเหรียญเงินแก่ผู้สมัครสองคนหลัง ซึ่งพิธีดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศมา ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย