สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ”
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561
ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

ผลงานวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ของ นักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์ในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลกรในสถาบันอุดมศึกษา การประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินตำแหน่งทางวิชาการถือเป็นกรอบความเข้าใจที่นักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้การวิจัยรวมถึงการสร้างผลงานวิชาการอื่นๆ ยังจะต้องเดินตามกฎเกณฑ์จริยธรรมของการวิจัยด้วย เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของงานวิชาการและเพื่อปกป้องสิทธิของอาสาสมัครในการวิจัยตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ความเข้าใจจริยธรรมทางวิชาการที่ชัดเจน จะช่วยให้ปัญหาต่างๆในงานวิชาการบรรเทาลงหรือช่วยแก้ไขความเข้าใจผิด รวมไปจนถึงป้องกันข้อบกพร่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการทำผลงานวิชาการ เช่น การลักลอก การจัดการข้อมูลวิจัย รวมไปถึงการทำวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์อย่างมีจริยธรรม เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาการมีความสำคัญเช่นนี้ เกณฑ์เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เช่นเกณฑ์ใหม่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) จึงให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงเป็นการสมควรที่จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย มองเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจมิติทางจริยธรรมของงานวิชาการ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “จริยธรรมกับการขอตำแหน่งวิชาการ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านจริยธรรมวิชาการให้แก่คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 29 และ เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาการ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
  2. เป็นแนวทางและเสริมสร้างการทำผลงานวิชาการที่ถูกต้องและมีจริยธรรม
  3. สร้างความเข้าใจและชี้แนะแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 กล่าวเปิด โดยคณบดีคณะอักษรศาสตร์
9.15 – 10.30 “ปัญหาและความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในจริยธรรมวิชาการ” / ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
10.30 – 11.00 ชา/กาแฟ/ของว่าง
11.00 – 12.00 “ประเด็นทางจริยธรรมในการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ”/ ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
12.00 – 13.00 พักอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”/ ศ. ดร. ปรานี กุลละวณิชย์
14.30 – 15.00 ชา/กาแฟ/ของว่าง
15.00 – 16.30 อภิปรายเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ/ ศ. ดร. ปรานี กุลละวณิชย์

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

9.00 – 10.15 ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/ อ. นพ. กิตติศักดิ์ กลวิชิต
10.05-10.45 ชา/กาแฟ/ของว่าง
10.45-12.00 จริยธรรมของบรรณาธิการ: ประสบการณ์ในการเป็นบรรณาธิการวารสาร Manusya/ ศ. ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 อภิปรายรวม “ปัญหาที่พบบ่อยในจริยธรรมวิชาการและการวิจัย: อภิปรายแนวทางแก้ไข” / ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, รศ. ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา, อ. ดร. เทพทวี โชควศิน
14.30 – 15.00 ชา/กาแฟ/ของว่าง
15.00 – 16.30 อภิปรายต่อ

ค่าลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมปรัชญาฯ 800 บาท บุคคลทั่วไป 1,000 บาท การจ่ายค่าลงทะเบียนกรุณาจ่ายเป็นเงินสดหน้าห้องประชุม ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยการประชุมอบรมสองวัน ชา กาแฟ อาหารว่าง เอกสารประกอบการประชุม ส่วนอาหารกลางวันสามารถหาได้ที่โรงอาหารคณะอักษรศาสตร์ตามอัธยาศัย
กรุณาแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่ อ. เจิด บรรดาศักดิ์ jerdonly@gmail.com หรือไปที่ https://goo.gl/forms/FIQr9YubmlvETneL2 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ”