ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2562

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ปิดลงแล้ว มีนักเรียนมาสมัคร 18 คนดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายวชิรวิชญ์ อินแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 2. นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 3. นายเปมทัต แท่นสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
 4. นายคุณากร ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 5. นายปรมตถ์ บุณยะเวศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 6. นายพีรวัฒน์ ทองปิยะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 7. นายปิติพน ตันสุวรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 8. นายพนปิติ ตันสุวรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 9. นายระวินันท์ กิจงาม โรงเรียนวินิตศึกษา
 10. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 11. นายจิรัฏฐ์ อิ่มเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 12.  นางสาวนงธัช อมรวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 13. นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 14. นางสาวศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนไทยคริสเตียน
 15. นายพงศภัค ศาสตรานุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
 16.  นายปรรพ์ ทยานิธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 17.  นางสาว วานิษฐา มณีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 18. นายไกรสิทธิ์ ลี้อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การสอบจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้อง 709 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 13.00 น. ส่วนรายละเอียดการสอบจะให้นักเรียนเลือกคำถามหนึ่งคำถามจากข้อสอบ และเขียนบทความเพื่อตอบคำถามนั้น ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง บทความให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คำถามจะประกอบด้วยข้อเขียนสั้นๆประมาณไม่เกินห้าบรรทัดของนักปรัชญาที่คัดสรรมา และให้นักเรียนเขียนบทความเพื่ออธิบายและโต้ตอบกับข้อเขียนนั้น การตัดสินจะดูที่ความเข้าใจเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การอ้างเหตุผล และการใช้ภาษา

ตัวอย่างของบทความที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ผ่านๆมา ดูได้ที่ link ชื่อ Winners ในเว็บ http://www.philosophy-olympiad.org/

ตัวอย่างของคำแนะนำในการเขียนบทความปรัชญา ดูได้ที่ http://www.philosophy-olympiad.org/wp-content/uploads/2017/01/IPO_Essay_Guide.pdf
เว็บไซต์ของการประชุมปีนี้อยู่ที่ http://ipo2019.sfi.it/

ประกาศมา ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศสมาคมฯ รูปแบบไฟล์ pdf

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย