ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้นเรียนปรัชญา

โดย

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรปรัชญาและศาสนา​ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการปรัชญาสู่สังคม ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวทางปรัชญาสำหรับเด็ก (P4C)

โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ 29 มิ.ย.62 – วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 ระหว่างเวลา 13.00น. – 16.00น. (รับจำนวนจำกัด)

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรดกรอกใบสมัครตามฟอร์มดังนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9XV1DvOxhoLM10GUEMTnxl4svAUNYEd6MNrtAb4AUbT0dxg/viewform

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการปรัชญาสู่สังคม ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวทางปรัชญาสำหรับเด็ก (P4C)