1. นางสาวศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ -โรงเรียนไทยคริสเตียน
2. นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัติ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3. นายปรมตถ์ บุณยะเวศ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นายปิยภพ พาณิชผล – โรงเรียนอัสสัม
5. นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
6. นางสาวอินทุอร พึ่งสมวงศ์ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7. นายปณิธิ วนศิริกุล – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. นายกนกชัย ตลอดกาล – มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. นายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
10. นายคชาภัทร กิจนิธี – โรงเรียนเทพศิรินทร์
11. นายเมธานันต์ งามกิตติคุณ – โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
12. นายสหรัธ ปานผา – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
13. นายชุติพล เกียรติศรีธนกร – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
14. นางสาวเพกา เลิศปริสัญญู – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การสอบจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-13.00 น. ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การสอบเป็นการเขียนบทความตามหัวข้อที่เลือก (ด้วยการพิมพ์จากโปรแกรม Microsoft Word ในคอมพิวเตอร์)  สมาคมฯ อนุญาตให้ผู้สอบนำพจนานุกรมเล่มเข้าห้องสอบได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ

รายชื่อนักเรียนที่เข้าสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกปรัชญาประจำปี พ.ศ. 2563