กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2563
ในหัวข้อ “ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจิทัล”
โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 14 และวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 27)

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวพิธีเปิด
08.45 – 09.45 น. ความคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาการศึกษาของ จอห์น ดิวอี้ (อ.ดร. ณฐิกา ครองยุทธ ม.มหิดล)
09.45 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง

นำเสนอบทความ (ห้องประชุมวิทยาลัยการดนตรี ชั้น 16 อาคาร 27)
10.00 – 11.00 น. “ปาณาติบาต: จากการฆ่าเอง เครื่องมือฆ่า ใช้คนอื่นฆ่า เครื่องจักรฆ่า และโปรแกรมฆ่า” ผศ.ดร. อำนาจ ยอดทอง (ม.มหิดล)
และ “จริยธรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในมุมมองพุทธทาส” ผศ.ดร. อำนาจ ยอดทอง (ม.มหิดล)
11.00 – 11.30 น. “เรื่องเล่าของชีวิตที่ดี” ดร. เจิด บรรดาศักดิ์ (ม.มหิดล)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. ญาณวิทยากับข่าวปลอม : ปัจเจกชน กลุ่มคน และวิทยาศาสตร์เปิด ในฐานะแนวทางบรรเทาปัญหา (ผศ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.00 – 14.15 น. พักน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง

นำเสนอบทความ ห้อง 2708A
14.15 – 14.45 น. “บางเงาที่เลือนลางของภาวะข้อมูลท่วมท้น: อุปมานิทัศน์เรื่องถ้ำกับโลกอินเทอร์เน็ตภาษาไทย” พุฒวิทย์ บุนนาค
14.45 – 15.15 น. “ตัวตนออฟไลน์และตัวตนออนไลน์: ตัวตนไหนจริงกว่ากันและ/หรือเป็นตัวตนที่พึงประสงค์มากกว่ากัน” ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์
15.15 – 15.45 น. “ความจริง: ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจิทัล” มงคล เทียนประเทืองชัย
15.45 – 16.45 น. ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคม

ห้อง 2708B
14.00 – 14.30 “A Conversation on Intention in Art” Frank Hoffman
14.30 – 15.00 “Nietzschean Intellectual Virtues and COVID-19 Fake News” Joseph Martin Jose
15.00 – 15.30 “Mapping Life-Affirmation in the Anthropocene: Cynical Reason and (Post-)Truth” Anton Heinrich Rennesland
15.30 – 16.00 PM “Befriending with Neighbors: Rethinking Kierkegaard’s Concern about Friendship” Puttipong Oungkanungveth
16.00-16.30 “Knowledge, Philosophy and Fake NEWS in Digital Era” Surachai Phetkaew

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ห้อง 2708 A
09.30-10.00 น. เสวนาเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.ดร. วิทย์ วิศทเวทย์
รศ. สมฤดี วิศทเวทย์, ผศ. อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย, ผศ.ดร. ประทุม อังกูรโรหิต, รศ.สิวลี ศิริไล, ผศ. สุนัย ครองยุทธ

10.00-10.15 น. อาหารว่าง

10.15-11.45 น. เสวนาเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.ดร. วิทย์ วิศทเวทย์(ต่อ)
รศ.ดร. สมฤดี วิศทเวทย์, ผศ. อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย, ผศ.ดร. ประทุม อังกูรโรหิต, รศ.สิวลี ศิริไล, ผศ. สุนัย ครองยุทธ

11.45 – 12.45 น. อาหารกลางวัน

12.45 – 13.15 น. “การคิดวิพากษ์ในฐานะคุณลักษณะทางปัญญา” ดร. ณฐิกา ครองยุทธ

13.15-13.45 น. “ข้อเสนอเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว แฮบกู้ด-คู้ท: ข้อโต้แย้งบางประการ” กษิดิศ พรมรัตน์

13.45 – 14.00 น. อาหารว่าง

14.00 – 14.30 น. “ความจำเป็นของปรัชญาเทคโนโลยีและการคิดเชิงวิพากษ์ในยุคดิจิทัล” ธัลดล ตั้งกิจเจริญพร
14.30 – 15.00 น. “สังคมออนไลน์กับค่าความจริงในโลกที่เปลี่ยนไป” อรุณี สุวรรณประภา
15.00 – 15.30 น. “Instrumental Reason and Recognition: How Robots Can be Human” ปวริศร์ หนูทอง
15.30 – 16.00 น. “ความสุดโต่งในแนวคิด Technological Determinism ที่มองข้ามความเป็นสังคมศาสตร์” พีรยา เทียมปัญญา
16.00 – 16.30 น. “From A.I. Artificial Intelligence (2001) to Black Mirror (2011): Human’s Perspectives on Technology in the Media” บุณยานุช ปัญจไพบูลย์
16.30 – 17.00 น. “Metafictional Avatar: The new role of the self in metafictional games” ปาเจรา ธนสมบูรณ์กิจ

กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจิทัล”