ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การวิจัยด้านศาสนาในประเทศไทย ข้อท้าทายและทิศทางอนาคต” ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
และในการประชุมนี้มีการประกาศเชิญชวนคณาจารย์หรือนิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณานำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย

บทคัดย่อมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้า และไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยรวมเชิงอรรถ บรรณานุกรม ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว
บทคัดย่อและบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(บทความภาษาอังกฤษจะมีการจัดห้องแยกนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)
ใช้การอ้างอิงแบบ APA

ผู้เขียนบทคัดย่อที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุม จะได้รับเชิญให้
เขียนบทความฉบับเต็ม 10-15 หน้ากระดาษ A4 เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของสมาคม โดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

กำหนดส่งบทคัดย่อ 20 กันยายน 2564
จะแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
กำหนดส่งบทความฉบับเต็มภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ส่งบทคัดย่อที่ ผศ.ดร.เทพทวี โชควศิน
อีเมล dr.theptawee@yahoo.com

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การวิจัยด้านศาสนาในประเทศไทย ข้อท้าทายและทิศทางอนาคต”