การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549
 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพ

 เรื่อง  จริยศาสตร์ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์และการเมือง

 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2549
 ณ  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ  จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549

08.00 – 08.30      ลงทะเบียน

08.30 –  08.45     พิธีเปิด

08.45 – 10.15      ปาฐกถานำ…เศรษฐศาสตร์กับจริยธรรม

โดย ศาสตราจารย์ ดร. อัมมาร  สยามวาลา

10.15 – 10.30      รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00      เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

12.00 – 13.00      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –  14.00     ปาฐกถานายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

14.00 –  15.30     ประชุมสามัญประจำปี 2549 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

15.30 –   15.45    รับประทานอาหารว่าง

15.45 –  17.30    ประชุมสามัญประจำปี 2549 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (ต่อ)

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549

08.30 – 10.00      การตัดสินคุณค่าทางจริยกับการปกครอง

ผู้ร่วมอภิปราย   :   อุกฤษฏ์  แพทย์น้อย ( ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

สุวรรณา  สถาอานันท์   ( ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

สมชาย  ปรีชาศิลปกุล   ( คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

10.00 – 10.15      รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.45     เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

11.45 –  13.00     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45     จริยศาสตร์แห่งการขัดขืน

ผู้ร่วมอภิปราย    :   พระกิตติศํกดิ์ กิตติโสภโณ (มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์)

ไชยยันต์  รัชชกูล ( ภาควิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

พีรพล  คดบัว  ( ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

14.45 –  15.00     พิธีปิด

ค่าลงทะเบียน   สมาชิกสมาคม  800  บาท บุคคลทั่วไป 900 บาท  นิสิตนักศึกษา  500 บาท  กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่ อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ  สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ตู้ปณ. 316  (ไปรษณีย์เชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทรศัพท์  053-242484, 08-1882-7707, 08-41691340 โทรสาร 053-249508  E-mail : darookit@hotmail.com  ภายในวันที่  6 ตุลาคม 2549

การเสนอบทความ        ผู้สนใจจะเสนอบทความกรุณาส่งบทความความยาวไม่เกิน 10 หน้า (A4)      ที่อาจารย์สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ ทาง E-mail : siriphen.p@chula.ac.th  ภายในวันที่  30 กันยายน 2549  และจะแจ้งกำหนดการเสนอบทความในเว็บไซต์ของสมาคมฯ http://www.parst.or.th  ภายในวันที่ 12  ตุลาคม 2549

การสำรองที่พัก    โรงแรมรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ สามารถเดินไปกลับหรือโดยสารรถสองแถวได้ (ค่าโดยสาร 15 บาท) แต่กระนั้นจะมีรถของมหาวิทยาลัยพายัพรับส่งระหว่างโรงแรมกับสถานที่ประชุม ตอนเช้ารถออกจากโรงแรมเวลา 8.00 น.  กรุณาแจ้งสำรองห้องพักที่อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ในกรณีที่มีความประสงค์จะให้โรงแรมส่งรถไปรับที่สนามบิน/สถานีรถไฟ กรุณาติดต่อโดยตรงกับโรงแรมที่ 053-234800-3  และหากไม่สามารถเข้าที่พักได้ตามที่ได้แจ้งล่วงหน้าไว้  โปรดแจ้งให้ทางโรงแรมทราบด้วย

การติดต่อสอบถาม  อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ  สำนักมาตรฐานวิชาการ วิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000   โทร 08-1882-7707 หรือ 08-41691340