การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2551
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง ศีลธรรม กฎหมาย กับประชาธิปไตย ในวัฒนธรรมไทย
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2551
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551

08.30 – 08.45    ลงทะเบียน
08.45 – 09.00    พิธีเปิด
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
(อธิการบดี/คณบดี)มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการสัมมนา
09.00 – 10.00    ปาฐกถานำ “ธรรมะ ศีลธรรม กับประชาธิปไตย”
พระไพศาล วิสาโล (เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ)
10.00 – 11.30    เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)
11.30 – 12.30    รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.00    เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)
14.00 – 14.15    พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.15    ปาฐกถา “จารีตกับกฎหมายในปรัชญาจีน”
รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ (นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย)
15.15 – 17.00    ประชุมสามัญประจำปี 2551 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551

09.00 – 11.30    อภิปราย “กฎหมาย ประชาธิปไตย วัฒนธรรมไทย”
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (อดีตสมาชิกวุฒิสภา)
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  (คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
ดร.มารค ตามไท (สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ ม.พายัพ)
ผศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น)
ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร (คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต)  ผู้ดำเนินการอภิปราย
11.30 – 12.30    รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.00    เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)
14.00 – 14.15    พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 16.00    เสวนาโต๊ะกลม “ความเคลื่อนไหวและอนาคตของวงการปรัชญาและศาสนาไทย”
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน (คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร)
อาจารย์เวทิน ชาติกุล (อาจารย์พิเศษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
ผศ.จริยา นวลนิรันดร์ (คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย)
อาจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช (คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
ผศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น)
16.00 – 16.15    พิธีปิด

ค่าลงทะเบียน    สมาชิกสมาคม 900 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,000 บาท/ นิสิตนักศึกษา 600 บาท

    กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาที่ อาจารย์วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (081) 454-5474/ โทรสาร (02) 218-4755
E-mail: TORWUTH@yahoo.com  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551

ติดต่อสอบถาม

ผศ.จริยา นวลนิรันดร์ สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร. (02) 697-6424 หรือ (089) 791-7220 หรือ อาจารย์วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ  โทรศัพท์ (081) 454-5474