การอบรมและสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553

ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง  ปรัชญาการศึกษา

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุมโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

วันพุธที่  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2553

08.30 – 08.45    ลงทะเบียน
08.45 – 09.00    พิธีเปิด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  กล่าวเปิดการสัมมนา
ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล  นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

09.00 – 10.15     “เสรีภาพทางวิชาการ”

ปาฐกถานำโดย รศ.ดร.มารค  ตามไท มหาวิทยาลัยพายัพ

10.15 – 11.30     บรรยายเรื่อง Liberal Education

โดย  ดร.เกษม  เพ็ญภินันท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 – 12.30     รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 –13.45      บรรยายเรื่อง Constructivism กับการศึกษา

โดย  ผศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา  มหาวิทยาลัยมหิดล

13.45 – 14.00     รับประทานอาหารว่าง

14.00 – 15.15 บรรยายเรื่อง  Pragmatism กับการศึกษา

โดย  ผศ.เอกศักดิ์  ยุกตะนันทน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.15 –16.30      บรรยายเรื่อง  ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ

โดย  ศ.ดร.สมภาร  พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.30 – 17.30     ประชุมสามัญประจำปี 2553 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

พิธีกร ผศ. ดร. ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์  มหาวิทยาลัยบูรพา

19.30 – 21.30     เสวนาประกอบการฉายภาพยนตร์เรื่อง Miss Potter

นำการเสวนาโดย ผศ.เอกศักดิ์  ยุกตะนันทน์

 

วันพฤหัสบดีที่  14  ตุลาคม 2553


8.30  – 10.00      บรรยายเรื่อง ปรัชญาตะวันออกกับการศึกษา

โดย  ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน  มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.00 – 10.15     รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.30     บรรยายเรื่อง  เทคโนโลยีกับการศึกษา

โดย  ผศ.ชัชชัย  คุ้มทวีพร  มหาวิทยาลัยรังสิต

11.30 – 12.30     รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 14.30     อภิปรายเรื่อง  การประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้ร่วมอภิปราย :   ศ.ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการ สมศ.
รศ. ทวีศักดิ์  สุทกวาทิน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :  อาจารย์เอกวินทร์  ขุนบุญจันทร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

14.30 – 14.45     รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00     เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

พิธีกร ผศ. จริยา  นวลนิรันดร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

19.30 – 21.30     เสวนาเรื่อง TQF

นำการเสวนาโดย ผศ.ดร.วรยุทธ  ศรีวรกุล

 

วันศุกร์ที่  15  ตุลาคม 2553

8.30  – 10.30      อภิปรายเรื่อง Higher Education

ผู้ร่วมอภิปราย :  รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ สถาบันวิสาหกิจชุมชน
ผศ.ดร. สิริเพ็ญ  พิริยะจิตรกรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. อุทัย ดุลยเกษม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการ :  อาจารย์ธิดาวดี  สกุลโพน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 10.45     รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30     เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

11.30 – 12.30     รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.45     เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

13.45 – 14.00     รับประทานอาหารว่าง

14.00 – 15.00     ปัจฉิมกถา

ศ.ดร.วิทย์  วิศทเวทย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีกร อาจารย์เอกวินทร์  ขุนบุญจันทร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคม 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท นิสิตนักศึกษา 800 บาท กรุณาส่งใบสมัครเข้าสัมมนาที่ อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ ตู้ ปณ. 316 ไปรษณีย์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 081-882-7707  โทรสาร 02-300-4543 ต่อ 1355 E-mail: d_aroonkit@yahoo.com   ภายในวันที่  9 ตุลาคม 2553

การเสนอบทความ ผู้สนใจจะเสนอบทความกรุณาส่งบทความความยาวไม่เกิน 10 หน้า (A4) ที่ ผศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ทาง E-mail: jariya_nua@utcc.ac.th ภายในวันที่ 30 กันยายน  2553 และจะแจ้งกำหนดการเสนอบทความผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ http://www.parst.or.th  หลัง 5 ตุลาคม 2553

การสำรองที่พัก     โรงแรมเทา-ทอง ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  ค่าที่พักมี 3 ราคา 1,400 บาท, 1,000  บาท และ 600 บาท/คืน ไม่ว่าพักเดี่ยวหรือคู่ สำรองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรมได้ที่ คุณสุมิตรา โทร 089-606-2748 หรือ Email: gm-taothonghotel@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม    ผศ.ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์  มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 081-9861258 หรือ ดร. บุญรอด บุญเกิด  หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 086-617-1230 หรือที่ ผศ.จริยา  นวลนิรันดร์  เลขานุการสมาคมฯ โทร. 089-791-7220