การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2554 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เรื่อง  ปรัชญา/ศาสนากับวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

วันที่ 24-25 มกราคม 2555
ณ ห้องวิมานบางพลี (Wiman Bangphli Room) อาคาร Cathedral of Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
(มีรถโค้ชรับส่งจากวิทยาเขตหัวหมาก-โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ABAC Transportation ( Coaches ) Schedule for 2/2011” ด้านท้ายของเพจนี้)

วันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2555

08.30 – 08.45     ลงทะเบียน

08.45 – 09.00     พิธีเปิด

ผศ. ดร. สมยศ  รัตนกมลชัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา
ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล  นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

09.00 – 10.00     “ศาสนากับวิทยาศาสตร์”

ปาฐกถานำโดย รศ.ดร.มารค  ตามไท

10.00 – 10.15     รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.30     เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

11.30 – 12.30     รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 14.30     อภิปรายเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมุมมองทางปรัชญา

ผู้ร่วมอภิปราย :   รศ. ดร.โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. สิริเพ็ญ  พิริยจิตรกรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.เวทิน  ชาติกุล                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ. ชัชชัย คุ้มทวีพร          มหาวิทยาลัยรังสิต

14.30 – 14.45     รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.45         เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

16.45 – 18.30     ประชุมสามัญประจำปี 2554 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

วันที่  25 มกราคม 2555

8.30  –  10.30      อภิปรายเรื่อง  ศาสนาจากมุมมองของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมอภิปราย :  ศ.นพ. ยง  ภู่วรวรรณ    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นพ. ดร.มโน เลาหวณิช     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ    สวทช.
ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ. จริยา นวลนิรันดร์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.30 – 10.45      รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30          เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

11.30 – 12.30      รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 15.30      เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

15.30 – 15.45      รับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.45      อภิปรายเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมุมมองทางศาสนา

ผู้ร่วมอภิปราย : รศ. ดร.ทวีวัฒน์  ปุณฑริกวิวัฒน์   มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร. วัชระ  งามจิตรเจริญ       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. วรยุทธ  ศรีวรกุล            มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ดำเนินการอภิปราย   ผศ.ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

17.45 – 18.00     พิธีปิดและมอบรางวัลบทความดีเด่น

 

ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 6 มกราคม 2555
บุคคลทั่วไป 1,000 บาท ลงทะเบียนหลังกำหนด 1,200 บาท
สมาชิกสมาคม 800 บาท ลงทะเบียนหลังกำหนด 900 บาท
นักศึกษา         500 บาท ลงทะเบียนหลังกำหนด 600 บาท
กรุณาโอนเข้าบัญชี สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาซอยรามคำแหง 24 เลขที่บัญชี 099-239074-9 พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาที่อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยพายัพ (วิทยาเขตแม่คาว) อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 หรือโทรสาร 02-300-4543 ต่อ 1355 หรือ email: d_aroonkit@yahoo.com

การเสนอบทความ

ผู้สนใจจะเสนอบทความกรุณาส่งบทความความยาวไม่เกิน 10 หน้า (A4) ที่ อาจารย์ธิดาวดี สกุลโพน ทาง E-mail: tidawadee@yahoo.com  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 และจะแจ้งกำหนดการเสนอบทความผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ http://www.parst.or.th  หลัง 15 ตุลาคม 2554
ติดต่อสอบถาม  ผศ. พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 02-902-0299 ต่อ
2670, 086-567-7008 หรือที่ผศ.จริยา นวลนิรันดร์ เลขานุการสมาคมฯ โทร. 089-791-7220