การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 18 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556
 
8.00-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.15 น. พิธีเปิด
9.15-10.15 น.   ปรัชญากับการปฏิรูปสังคมไทย
อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย
10.15-10.30       อาหารว่าง
10.30-12.00       ปรัชญากับการปฏิรูปการเมืองไทย
ไชยันต์ รัชชกูล (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้ดำเนินรายการ:  พุฒวิทย์ บุนนาค (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การใช้ศีรษะเดินต่างเท้าของการศึกษาไทย
ชัชชัย คุ้มทวีพร  (มหาวิทยาลัยรังสิต)
ผู้วิจารณ์: มารค ตามไท (มหาวิทยาลัยพายัพ)
วรยุทธ ศรีวรกุล (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
ผู้ดำเนินรายการ:  ไพรินทร์ กะทิพรหมราช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. ประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

 

9.00 – 10.30 น.   ศีลธรรม ศาสนา และสังคมประชาธิปไตย
สุรพศ ทวีศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หัวหิน)
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผู้ดำเนินรายการ: ชาญณรงค์ บุญหนุน (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
10.45 – 11.45 น. เสนอบทความ ประธานในที่ประชุม : ศิรประภา ชวะนะญาณ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โซ่ตรวนศักดิ์สิทธ์
เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
11.45 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เสนอบทความ ประธานในที่ประชุม : เทพทวี โชควศิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
สยามยุคต้นในมนต์ขลังของตะวันออก : งามแท้หรือแค่ความเป็นอื่น
จริยา นวลนิรันดร์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
การแก้กรรมตามนัยคัมภีร์พระพุทธศาสนา
อำนาจ ยอดทอง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. เสนอบทความ ประธานในที่ประชุม : ปกรณ์ สิงห์สุริยา (มหาวิทยาลัยมหิดล)
อินเตอร์เน็ตในฐานะสารสนเทศผ่านเทคโนโลยี
เจิด บรรดาศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคม        800 บาท
บุคคลทั่วไป         1,000 บาท
นิสิตนักศึกษา         600 บาท
ส่งใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ที่ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110 Email: puttawit@swu.ac.th   มือถือ   0813838141 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556   (ดาวน์โหลดใบสมัครขอเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ที่ www.parst.or.th)

การเสนอบทความ

ผู้สนใจเสนอบทความในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ส่งบทความด้านปรัชญา/ศาสนา รวมบทคัดย่อและรายการอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 20 หน้า A4 (font 16) โดยไม่จำกัดหัวข้อ ที่ ผศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา ทาง email: shpsi@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 สมาคมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาบทความและประกาศกำหนดการเสนอบทความในวันที่ 12 ตุลาคม 2556