กำหนดการงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 2559

23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

8.30-8.45 ลงทะเบียน

8.45-9.00 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพากล่าวพิธีเปิด

9.00-09.45 ปาฐกถา “จอห์น เซิร์ลกับทรรศนะเกี่ยวกับตัวตนของพุทธศาสนา”, ศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

09.45-10.00 พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 12.00 เสนอบทความ

ห้องที่ 1

– กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนา, ดร.อำนาจ ยอดทอง ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– ไม่มีคำถามสำหรับมาคันทิยา : พินิจความเป็นธรรมผ่านความเงียบของเหล่าภิกษุในอรรถกถาธรรมบท เรื่อง “วิฑูฑภะ” และ “สามาวดี”, ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ต้นกำเนิดความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ในอัคคัญญสูตร, มงคล เทพเกษตรกุล นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

– อัตลักษณ์และความขัดแย้งในพุทธเถรวาทไทย, วัลลภ ภุมรา นักศึกษาปริญญาโท สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 2

– การรื้อสร้าง “ครู”, ผศ. ชัชชัย คุ้มทวีพร มหาวิทยาลัยรังสิต

– การลักลอกงานทางปัญญาในฐานะอุปสรรคที่ 4 ต่อการทำงานทางปรัชญา: บทไตร่ตรองอุปสรรคต่อการทำงานทางปรัชญาในทรรศนะของมารค ตามไท, ยุทธศิลป์ อร่ามศรี

– สำรวจฮิวริสติกส์ในฐานะการอ้างเหตุผลอีกรูปแบบหนึ่งของมนุษย์, ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์

– สองแนวคิดของความยุติธรรมทางสังคม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข, มงคล เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 ปาฐกถา ความยุติธรรมในทัศนะของพระพุทธเจ้า โดย ศ.ดร สมภาร พรมทา

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-15.45 เสนอบทความ

ห้อง 1

– ปรัชญาคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบัน: ความรู้ทางคณิตศาสตร์แตกต่างไปจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่?, ขวัญตา ทรัพย์สินบูรณะ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วิพากษ์ทฤษฎีอุปลักษณ์ของจอร์จ เลคอฟ, รศ.จริยา นวลนิรันดร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ห้อง 2

– “คนชายขอบ … กับ…คำตอบของความเป็นธรรม” มุมมองที่หลากหลายกับใจที่รอคอย.., พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

– ความขัดแย้งแห่งรากเดียวกัน, ศุภมาศ อัครชัยพัฒนา นักศึกษามหาบัณฑิต จารึกศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.45-16.45 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

 

24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

8.30-9.00 ลงทะเบียน

9.00-10.30 เสวนาระหว่างศาสนา หัวข้อ “ศาสนากับการลงโทษ”, ดร.ชัยณรงค์ สีมันตะ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์วรพงษ์ เจริญวงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณพ่อวิชัย โภคทวี พระสงฆ์คณะเยซูอิต

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจในกระแสโลกร่วมสมัยใต้อิทธิพลเทคโนโลยีพลิกธุรกิจ (disruptive technology), ดร.ปิยฤดี ไชยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00-13.00 อาหารกลางวัน

13.00-14.30 เสวนา “เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) กับการลงโทษทางสังคม, ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ดร.เทพทวี โชควศิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.30-14.45 รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.45 เสนอบทความ

– แนวคิดความยุติธรรมเชิงสังคมของ ฌอง-ปอล ซารตร์, ชุษณะ ปิ่นเงิน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่

– แนวคิดอารมณ์ความรู้สึกยืดขยายของจิโอวานน่า โคลอมเบตตี้, ปิยณัฐ ประถมวงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา สํานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยวาหระลาลเนห์รู

– ไลบ์นิซกับ Incompatibilism: การศึกษาจุดยืนของอาร์ แครนสตัน พอล, ยุทธศิลป์ อร่ามศรี นิสิตระดับปริญญาโท สาขาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– How Is Distributive Justice Possible?, Wanpat Youngmevittaya Postgraduate of Politics, Philosophy and Economics, University of York, UK

– สำรวจวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ในประเทศไทย, เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

16.45-17.00 พิธีปิด

 

ค่าลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษา 400 บาท สมาชิกสมาคม 700 บาท บุคคลทั่วไป 800 บาท

สอบถามเพิ่มเติม Parsthailand@gmail.com