การอบรมวิชาการประจำปี 2545
สมาคมปรัชญาและศาสนา
ร่วมกับ  คณะปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เรื่อง ปรัชญาปัจจุบัน: อภิปรัชญา  ญาณวิทยา  และจริยศาสตร์
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2545
ณ ห้อง A 51  ตึก A  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  หัวหมาก

 

วัน-เวลา รายการ
30 พฤษภาคม 2545

8.15-8.45

8.45-9.00

 

 

9.00-11.00

 

 

11.00-12.30

12.30-14.30

 

14.30-14.45

14.45-16.45

 

 

ลงทะเบียน

พิธีเปิด

รองศาสตราจารย์ ดร.มารค ตามไท  นายกสมาคมปรัชญาและศาสนากล่าวแนะนำ

ภราดร ดร.ประทีป โกมลมาศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  กล่าวเปิดการอบรม

ปรัชญากระบวนการ: วิทยาศาสตร์และศาสนา

(Process Philosophy: Science and Religion)

โดย  วรยุทธ ศรีวรกุล

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics)

โดย  ปกรณ์ สิงห์สุริยา

อาหารว่าง

ความจริง (Truth)

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.มารค ตามไท

31 พฤษภาคม 2545

9.00-10.30

 

10.30-10.45

10.45-12.00

12.00-13.30

13.30-15.00

 

 

15.00-15.15

15.15-16.30

  

ข้อถกเถียงใหม่เกี่ยวกับปรัชญาของขงจื้อ (Reading Confucius)

โดย  สุวรรณา  สถาอานันท์

อาหารว่าง

ข้อถกเถียงใหม่เกี่ยวกับปรัชญาของขงจื้อ (ต่อ)

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บริบททางวัฒนธรรมของปรัชญากรีก

(The Cultural Context of Greek Philosophy)

โดย  อู่ทอง โฆวินทะ  และ  Charles Freeland

อาหารว่าง

บริบททางวัฒนธรรมของปรัชญากรีก (ต่อ)

 

วัน-เวลา
รายการ
1 มิถุนายน 2545

9.00-11.00

 

11.00-12.30

12.30-14.30

 

14.30-14.45

14.45-16.45

 

16.45-16.55

 

ปฏิสัจนิยม (Antirealism)

โดย  ธีรพจน์ ศิริจันทร์

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

Reliabilism และญาณวิทยาคุณธรรม (Virtue Epistemology)

โดย  สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ

อาหารว่าง

จริยศาสตร์คุณธรรม (Virtue Ethics)

โดย  มารค ตามไท  และชัชชัย คุ้มทวีพร

นายกสมาคมปรัชญาและศาสนากล่าวปิดการอบรม