การอบรมวิชาประจำปี 2546
สมาคมปรัชญาและศาสนา
ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เรื่อง ศาสนากับเหตุผล
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2546
ณ ห้อง 222  ตึกคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

วัน-เวลา

รายการ

22 พฤษภาคม 2546

8.15-8.45

8.45-9.00

 

 

9.00-11.00
11.00-12.30

12.30-14.30
14.30-14.45

14.45-16.45

 

 

ลงทะเบียน
พิธีเปิด

กล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มารค ตามไท  นายกสมาคมปรัชญาและศาสนา

กล่าวเปิดการอบรมโดยรองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

พหุนิยมทางศาสนา
โดย  สุวรรณา สถาอานันท์ (จุฬาฯ)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ประสบการณ์ทางศาสนา
โดย  คุณพ่อฟรังซิส ไกส์ (วิทยาลัยแสงธรรม)

อาหารว่าง

ศาสดากับวัฒนธรรม
โดย  มารค ตามไท (นายกสมาคมปรัชญาและศาสนา)

23 พฤษภาคม 2546

9.00-11.00

11.00-12.30

12.30-14.30

 

14.30.14.45

14.45-16.45

 

วิธีวิทยาในการศึกาศาสนาเปรียบเทียบ
โดย  ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ (มหิดล)

พักรับประทานอาหารกลางวัน
อิสลามกับปัญหาความรุนแรงในโลกปัจจุบัน

โดย  จรัล มะลูลีม (ธรรมศาสตร์)

อาหารว่าง

คริสตศาสนากับปัญหาความรุนแรงในโลกปัจจุบันโดย  คุณพ่อวิชัย โภคทวี (เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ)

 

 

วัน-เวลา

รายการ

24 พฤษภาคม 2546

9.00-11.00
11.00-12.30

12.30-14.30

 

14.30-14.45

14.45-16.45
16.45-16.55

  

การตีความพระไตรปิฎก
โดย  พระสุธีวรญาณ (มหาจุฬาฯ)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาในประเทศไทย: มุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยา
โดย  อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (เชียงใหม่) และ ประทุม อังกูรโรหิต (จุฬาฯ)

อาหารว่าง

สตรีในพุทธศาสนา
โดย  วราภรณ์ แช่มสนิท (มหิดล)

นายกสมาคมปรัชญาและศาสนากล่าวปิดการอบรม