การอบรมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เรื่อง  ปรัชญาสังคมศาสตร์
วันที่  20 – 22 พฤษภาคม  2547
ณ ห้องสัมมนา 1 และ 3 อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท  กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2547  ( ห้องสัมมนา 3 )

08.00  –  08.40    ลงทะเบียน

08.40 –   09.00    พิธีเปิด  :  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กล่าวต้อนรับ
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  กล่าวต้อนรับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กล่าวเปิดการอบรมวิชาการ

09.00 –  11.00   สังคมศาสตร์ :  วิทยาศาสตร์และปรัชญา
มารค  ตามไท ( นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย)

11.00 –  12.30   พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 –  14.30   ทฤษฎีเชิงวิพากษ์  (Critical Theory)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  (ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.30 –  14.50    พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 –  16.50    ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (Critical Theory) (ต่อ)
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  (ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547 ( ห้องสัมมนา 1 )

09.00 –  11.00    Structuralism  และ  Poststructuralism
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ( คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

11.00 – 12.30     พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 14.30     Hermeneutics
ไชยันต์  ไชยพร (คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.30 – 14.50     พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 – 16.50     การปฏิบัติเชิงสังคม (Social Practice)
กนิษฐ์ มิตินันท์วงศ์ (ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2547  ( ห้องสัมมนา 1 )

09.00 – 11.00     ปัญหาวิธีวิทยาของการศึกษาสังคมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการ
ไชยันต์  รัชชกูล (ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

11.00 – 12..00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 –  14.30     ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)
สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ  (ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.30 –  14.50     พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 –  16.50     ความเป็นเหตุผลและสัมพัทธนิยม (Rationality  and Relativism)
วรยุทธ ศรีวรกุล  (คณะปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

16.50 –  17.00     นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  กล่าวปิดการอบรม