การอบรมวิชาการประจำปี 2549 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
เรื่อง รอลส์  คูห์น  ฟีนเบิร์ก : ความยุติธรรม ความรู้ เทคโนโลยี

วันที่  14 – 16 พฤษภาคม 2549  ณ  ระยองบีชคอนโดเทล หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
14 พฤษภาคม 2549
09.00-09.45 ลงทะเบียน
09.45-10.00 นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ
10.00 – 12.30 ปรัชญาของจอห์น รอลส์ (John Rawls)
อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย (ภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 ปัญหาเรื่องความยุติธรรม
ปิยฤดี ไชยพร (ภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
15.00 – 15.20 รับประทานอาหารว่าง
15.20 – 16.30 ปัญหาเรื่องความยุติธรรม (ต่อ)
ปิยฤดี ไชยพร (ภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
15 พฤษภาคม 2549
09.00 – 10.30 ปรัชญาของทอมัส คูห์น (Thomas S. Kuhn)
สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ (ภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
10.30 – 10.50 รับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 ปรัชญาของทอมัส คูห์น (Thomas S. Kuhn) (ต่อ)
สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ (ภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
มารค ตามไท (สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม. พายัพ)
14.30 – 14.50 รับประทานอาหารว่าง
14.50 – 16.00 ปัญหาเรื่องความรู้ (ต่อ)
มารค ตามไท (สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม. พายัพ)
16 พฤษภาคม 2549
09.00 – 10.30 ปรัชญาของแอนดรู ฟีนเบิร์ก (Andrew Feenberg)
ชัชชัย คุ้มทวีพร (ภาควิชามนุษยศาสตร์ รังสิต)
10.30 – 10.50 รับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 ปรัชญาของแอนดรู ฟีนเบิร์ก (Andrew Feenberg) (ต่อ)
ชัชชัย คุ้มทวีพร (ภาควิชามนุษยศาสตร์ ม.รังสิต)
บัญชา ศรีวัลภานนท์ (ภาควิชามนุษยศาสตร์ ม. รังสิต)
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 ปัญหาเรื่องเทคโนโลยี : กรณีศึกษา E-learning และ GMOs
ชัชชัย คุ้มทวีพร (ภาควิชามนุษยศาสตร์ ม. รังสิต)
เอกวิน ขุนบุญจันทร์ (หมวดศึกษาทั่วไป ม.ธุรกิจบัณฑิตย์)
15.00 – 15.10 นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวปิดการอบรม
ค่าลงทะเบียน (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง) สมาชิกสมาคม 1,100 บาท บุคคลทั่วไป 1,300 บาท นิสิตนักศึกษา 700 บาท
ส่งใบสมัครขอเข้าอบรมที่อาจารย์ธีรพจน์ ศิริจันทร์ เลขานุการสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-613-2636 02-613-2648 โทรสาร 02-597-5435
E-mail: t_sirichan@yahoo.co.uk ภายในวันที่ 25 เมษายน 2549