การอบรมวิชาการประจำปี 2550
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การสอนศาสนาแนวใหม่
วันที่ 17–19 พฤษภาคม 2550  ณ ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550
08.00–08.30   ลงทะเบียน
08.30–08.45   พิธีเปิด โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08.45–09.00   นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ
09.00–10.00   ปัญหาของการสอนศาสนาแนวจารีต/ รศ. ดร. สุวรรณา สถาอานันท์  (ภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
10.00–11.30   การสอนศาสนาเชิงวิเคราะห์/ รศ. ดร. สุวรรณา สถาอานันท์
11.30–12.30   พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30–14.00   การสอนศาสนาแบบสนทนา (Dialogue)/ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา  (ภาควิชามนุษยศาสตร์ ม.มหิดล)
14.00–14.20   พักรับประทานอาหารว่าง
14.20–16.00   การสอนศาสนาแนวจิตตปัญญาศึกษา/ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550
09.00–11.30   การสอนศาสนาแบบเริ่มจากปัญหา (Problem Based)/ รศ. ดร. สมภาร พรมทา  (ภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
11.30–12.30   พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30–14.00   การสอนศาสนาสำหรับช่วงชีวิตต่างๆ/ ว. วชิรเมธี  (วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม)
14.00–14.20   พักรับประทานอาหารว่าง
14.20–16.00   การสอนศาสนาสำหรับช่วงชีวิตต่างๆ (ต่อ)/ ว. วชิรเมธี
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม  2550
09.00–11.30   การสอนศาสนาแบบ Moral Dilemma/ ดร. อณัส อมาตยกุล  (ภาควิชามนุษยศาสตร์ ม.มหิดล)
11.30–12.30   พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30–14.00   สู่การสอนศาสนาแนวใหม่ ภาคปฏิบัติ/ ผศ. ชัชชัย คุ้มทวีพร  (ภาควิชามนุษยศาสตร์ ม.รังสิต)
14.00–14.20   พักรับประทานอาหารว่าง
14.20–16.00   สู่การสอนศาสนาแนวใหม่ ภาคปฏิบัติ (ต่อ)/ ผศ. ชัชชัย คุ้มทวีพร
16.00–16.15   นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวปิดการอบรม