การอบรมวิชาการประจำปี 2551
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เรื่อง ภาษา, ความหมาย, ความ(ไม่)จริง:
วิตเกนสไตน์, แดริดา, เฮอร์เมนูติกส์  และการปรับใช้ในวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 22–24 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องสัมมนา ตึก D มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551

08.00–08.40    ลงทะเบียน
08.40–08.50    อธิการบดี ม.อัสสัมชัญ กล่าวเปิดงาน
08.50–09.00    นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวนำ
09.00–11.00    บรรยาย “ปรัชญาภาษาของวิตเกนสไตน์”
ดร. กนิษฐ์ ศิริจันทร์  (ภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
11.00–12.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00–13.30    บรรยาย “ปรัชญาภาษาของวิตเกนสไตน์” (ต่อ)
ดร. กนิษฐ์ ศิริจันทร์
13.30–14.00    พักรับประทานอาหารว่าง
14.00–16.00    การปรับใช้ปรัชญาของวิตเกนสไตน์ในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
อ. ธีรพจน์ ศิริจันทร์  (ภาควิชาปรัชญา ม.ธรรมศาสตร์)

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551

09.00–11.00    บรรยาย “ภาษากับความหมาย: ปรัชญาสายเฮอร์เมนูติกส์”
ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา  (ภาควิชามนุษยศาสตร์ ม.มหิดล)
11.00–12.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00–13.30    บรรยาย “ภาษากับความหมาย: ปรัชญาของปอล ริเกอร์”
       ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
13.30–14.00    พักรับประทานอาหารว่าง
14.00–16.00    การปรับใช้ปรัชญาสายเฮอร์เมนูติกส์ในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล  (คณะปรัชญาและศาสนา ม.อัสสัมชัญ)

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม  2551

09.00–11.00    บรรยาย “ภาษา, ความหมาย, ความ(ไม่)จริง: ปรัชญาของแดริดา”
ดร. เกษม เพ็ญภินันท์  (ภาควิชาปรัชญา ม.ธรรมศาสตร์)
11.00–12.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00–13.30    บรรยาย “ภาษา, ความหมาย, ความ(ไม่)จริง: ปรัชญาของแดริดา” (ต่อ)
ดร. เกษม เพ็ญภินันท์
13.30–14.00    พักรับประทานอาหารว่าง
14.00–16.00    การปรัชญาใช้ปรัชญาของแดริดาในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค  (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มศว.ประสานมิตร)
16.00–16.15    นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวปิดการอบรม

ค่าลงทะเบียน (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) สมาชิกสมาคม 1,200 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,400 บาท/ นิสิตนักศึกษา 800 บาท
ส่งใบสมัครขอเข้าร่วมอบรมที่ อาจารย์มัสยา นิรัติศยภูติ  ตู้ ปณ. 316 ไปรษณีย์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  โทรศัพท์ (084) 158-6846
โทรสาร (053) 808-137  E-mail: nmasaya@gmail.com  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2550  <www.parst.or.th>