การอบรมวิชาการประจำปี 2552
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เรื่อง ศาสนากับการจัดการความขัดแย้งของสังคม
วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552

08.00-08.40     ลงทะเบียน
08.40-08.50     คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวต้อนรับ
08.50-09.00     นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวเปิด
09.00-11.00     บรรยาย “ศาสนาพุทธกับการจัดการความขัดแย้งของสังคม”
ดร. พระมหาหรรษา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)
11.00-12.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.30     บรรยาย “ศาสนาพุทธกับการจัดการความขัดแย้งของสังคม” (ต่อ)
ดร. พระมหาหรรษา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)
13.30-14.00     พักรับประทานอาหารว่าง
14.00-16.00     บรรยาย “ศาสนาคริสต์กับการจัดการความขัดแย้งของสังคม”
รศ. ดร. มารค ตามไท (สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ ม. พายัพ)

 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552

09.00-11.00     บรรยาย “ศาสนาอิสลามกับการจัดการความขัดแย้งของสังคม”
ผศ. สุชาติ เศรษฐมาลินี (ม. พายัพ)
11.00-12.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.30     บรรยาย “ศาสนาอิสลามกับการจัดการความขัดแย้งของสังคม” (ต่อ)
ผศ. สุชาติ เศรษฐมาลินี (ม. พายัพ)
13.30-14.00     พักรับประทานอาหารว่าง
14.00-16.00     บรรยาย “Islam and Social Conflict Management”
ดร. อิมติยาส ยูซุฟ (คณะปรัชญาและศาสนา ม.อัสสัมชัญ)

 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552

09.00-11.00     บรรยาย “ศาสนากับความขัดแย้งของสังคม: มุมมองทางจิตวิทยา”
ผศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์ (ภาควิชาปรัชญา ม. ขอนแก่น)
11.00-12.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.30     บรรยาย “ศาสนากับความขัดแย้งของสังคม: มุมมองทางจิตวิทยา” (ต่อ)
ผศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์ (ภาควิชาปรัชญา ม. ขอนแก่น)
13.30-14.00     พักรับประทานอาหารว่าง
14.00-16.00     บรรยาย “ศาสนากับความขัดแย้งของสังคม: มุมมองทางสังคมวิทยา”
ผศ. ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ (ภาควิชาศาสนาเปรียบเทียบ ม. มหิดล)
16.00-16.15     นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวปิดการอบรม
ค่าลงทะเบียน (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) สมาชิกสมาคม 1,200 บาท / บุคคลทั่วไป 1,400 บาท / นิสิตนักศึกษา 800 บาท
ส่งใบสมัครขอเข้าร่วมอบรมที่ อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ ตู้ ปณ. 316 ไปรษณีย์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ อ.เดือนฉาย (081) 882-7707 และ อ.จริยา (089) 791-7220
โทรสาร 02-3004543-62 ต่อ 1355 E-mail: darookit@hotmail.com ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 (www.parst.or.th)

 

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย