การอบรมวิชาการประจำปี 2555 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง นิติรัฐกับปรัชญา
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.10 น.    นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
9.10 – 9.20 น.    รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวเปิดการอบรม
9.20 – 11.00 น. นิติรัฐกับสังคมไทย /รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (ธรรมศาสตร์)
11.00 – 12.30 น. พักรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย
12.30 – 14.00 น. นิติรัฐในทัศนะของ H.L.A. Hart/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย (จุฬาฯ)
14.00 – 14.20 น. อาหารว่าง
14.20 – 15.50 น. นิติรัฐในทัศนะของ Joseph Raz และ Ronald Dworkin/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ (ศิลปากร)

ดร.เทพทวี โชควศิน (เทคโนโลยีสุรนารี) ผู้ดำเนินรายการ

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555

9.30 – 11.00 น.   นิติรัฐในทัศนะของ John Rawls และ Cass Sunstein/ อาจารย์ปิยฤดี ไชยพร (นิสิตดุษฎีบัณฑิต จุฬาฯ)
11.00 – 12.30 น. พักรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย
12.30 – 14.00 น. นิติรัฐในทัศนะของ Jürgen Habermas/ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (จุฬาฯ)
14.00 – 14.20 น. อาหารว่าง
14.20 – 15.50 น. นิติรัฐในปรัชญาจีน/ รองศาสตราจารย์ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (ธรรมศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ สมหวัง (ศรีปทุม) ผู้ดำเนินรายการ

 

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555

9.30 – 11.00 น. นิติรัฐในพุทธปรัชญาและปรัชญาอินเดีย/ ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา (จุฬาฯ)
11.00 – 12.30 น. พักรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย
12.30 – 14.00 น. นิติรัฐในปรัชญาอิสลาม/ ดร.อณัส อมาตยกุล (มหิดล)
14.00 – 14.20 น. อาหารว่าง
14.20 – 15.50 น. นิติรัฐในปรัชญาคริสต์/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล (อัสสัมชัญ)

ดร. อำนาจ ยอดทอง (มหิดล) ผู้ดำเนินรายการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครการอบรมวิชาการประจำปี 2555 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน (รวมเอกสารและอาหารว่าง) สมาชิกสมาคม 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท  นิสิตนักศึกษา 500 บาท
ส่งใบสมัครขอเข้าร่วมอบรมที่ ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110 Email: puttawit@swu.ac.th   มือถือ  080-624-0393
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 (ดาวน์โหลดใบสมัครขอเข้าร่วมอบรมที่ www.parst.or.th)