การอบรมวิชาการประจำปี 2556 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

7.30 – 8.10     ลงทะเบียน

8.10 – 8.30       นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวเปิดการอบรม

8.30 – 10.00     พุทธโฆษาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ (ธรรมศาสตร์)

10.00 – 10.15     อาหารว่าง

10.15 – 11.45     พุทธโฆษาจารย์ (ต่อ)

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ (ธรรมศาสตร์)

11.45 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. นาคารชุน (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด power point ที่วิทยากรใช้ประกอบการอบรม)

พม. ดร. สมบูรณ์ วุฑฒิกโร (มหาจุฬาฯ)

14.30 – 14.45 น.  อาหารว่าง

14.45 – 16.15 น. นาคารชุน (ต่อ)

พม. ดร. สมบูรณ์ วุฑฒิกโร (มหาจุฬาฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ สมหวัง (ศรีปทุม) ผู้ดำเนินรายการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556

8.30 – 10.00     ศังกราจารย์

อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (ศิลปากร)

10.00 – 10.15     อาหารว่าง

10.15 – 11.45     ศังกราจารย์  (ต่อ)

อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (ศิลปากร)

11.45 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. al Sirhindi

ดร.อณัส อมาตยกุล (มหิดล)

14.30 – 14.45 น. อาหารว่าง

14.45 – 16.15 น. al Sirhindi (ต่อ)

ดร.อณัส อมาตยกุล (มหิดล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา (มหิดล) ผู้ดำเนินรายการ

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

8.30 – 10.00 น.     ออกัสติน (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด power point ที่วิทยากรใช้ประกอบการอบรม)

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ (แสงธรรม)

10.00 – 10.15 น.    อาหารว่าง

10.15 – 11.45 น.   ออกัสติน (ต่อ)

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ (แสงธรรม)

11.45 – 13.00 น.   อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. อไควนัส (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด power point ที่วิทยากรใช้ประกอบการอบรม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล (อัสสัมชัญ)

14.30 – 14.45 น.   อาหารว่าง

14.45 – 16.15 น.   อไควนัส (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล (อัสสัมชัญ)

อาจารย์ธีรพจน์ ศิริจันทร์ (ธรรมศาสตร์) ผู้ดำเนินรายการ

 

ค่าลงทะเบียน(รวมเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง) สมาชิกสมาคม 1,300 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท  นิสิตนักศึกษา 800 บาท

ส่งใบสมัครขอเข้าร่วมอบรมที่ ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110 Email: puttawit@swu.ac.th   มือถือ  080-624-0393 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556   (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครขอเข้าร่วมอบรม)