การอบรมวิชาการประจำปี 2557 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เรื่อง ปรัชญาเทคโนโลยี กับสังคมและการเมือง

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557
ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ (ตึกเอ) ขั้น 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

 

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 11.00 น. แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาเทคโนโลยี/ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (จุฬาฯ)

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์พรเทพ จันทรนิภ (อัสสัมชัญ)

11.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

12.30 – 14.30 น. แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาเทคโนโลยี (ต่อ)/ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (จุฬาฯ)
14.30 – 14.50 น. อาหารว่าง
14.50 – 16.50 น. ปรัชญาสารสนเทศ (Philosophy of Information)/ ดร. เทพทวี โชควศิน  (เทคโนโลยีสุรนารี)

ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน (ศิลปากร)

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557

09.00 – 11.00 น. จริยศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษาว่าด้วยการลักลอกผลงานวิชาการ/ ดร. เทพทวี โชควศิน  (เทคโนโลยีสุรนารี)
11.00 – 12.30 น. อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
12.30 – 14.30 น. เทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับประเด็นปัญหาในญาณวิทยาเชิงสังคม/ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ (จุฬาฯ)
14.30 – 14.50 น. อาหารว่าง
14.50 – 16.50 น. เทคโนโลยีกับการทำให้สังคมเป็นประชาธิปไตย/ ดร. เวทิน ชาติกุล (ศรีนครินทรวิโรฒ)

ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา (มหิดล)

 

ค่าลงทะเบียน (รวมเอกสาร และอาหารว่าง)

  • สมาชิกสมาคม 800 บาท
  • บุคคลทั่วไป 900 บาท
  • นิสิตนักศึกษา 600 บาท

ส่งใบสมัครขอเข้าร่วมอบรมที่

ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110
Email: puttawit@swu.ac.th   มือถือ  081-383-8141
ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557