กำหนดการอบรมวิชาการประจำปี 2558
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์(Human Dignity)

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้อง A71 อาคารอัสสัมชัญ(คณะปรัชญา,ตึกเอ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมวิชาการประจำปี
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการในรูปแบบ pdf

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.00 พิธีเปิดการอบรม
09.00-10.00 ปาฐกถาเรื่อง “ประวัติของแนวคิดด้านศักดิ์ศรีของมนุษย์ในปรัชญาตะวันตก” /รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนา
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 พื้นฐานทางมโนทัศน์ของแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ /ผศ.อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00-15.00 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับเศรษฐกิจการเมืองเรื่องชายแดน /ผศ.ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

08.45-09.00 ลงทะเบียน
09.00-11.30 ศักดิ์ความเป็นมนุษย์ของผู้พิการ /รศ.ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
11.30-12.30 พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
12.30-14.30 ศักดิ์ศรีของมนุษย์กับตัวตนในพุทธศาสนา /รศ.ดร. สุมาลี มหณรงค์ชัย

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 800 บาท สมาชิก 600 บาท นิสิต/นักศึกษา 300 บาท

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมวิชาการประจำปี

ส่งใบสมัครที่ อ.ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110 Email: puttawit@swu.ac.th มือถือ 080-624-0393 ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558