การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ร่วมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง  “ปรัชญากับการปฏิรูปวัฒนธรรม”
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2546

ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2546

08.00 – 08.40      ลงทะเบียน

08.40 –  09.00     พิธีเปิด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

นายกสมาคมปรัชญาและศาสนา  กล่าวต้อนรับ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุม

09.00 – 11.00     “วัฒนธรรมอุปถัมภ์ : อุปสรรคของประชาธิปไตย”

ผู้เสนอ    : เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ผู้วิจารณ์ :  เนื่องน้อย บุณยเนตร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พีรพล คดบัว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผู้ดำเนินรายการ :  ไทยวัฒน์  นิลเขต (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

11.00 – 12.30     รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 –  14.45     เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)

ห้องประชุม 3 HS.05 ชั้น 2    ประธานในที่ประชุม :  นิทราพร ลัดดากรพันธุ์  (มหาวิทยาลัยพายัพ)

 1. ความขัดแย้งทางศีลธรรมในอุดมการณ์พระโพธิสัตว์  โดย  สุวรรณา สถาอานันท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 2. ลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจที่เกิดในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ   โดย  วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 3. เป้าหมายการศึกษา…การวิเคราะห์เชิงปรัชญา   โดย  ชัชชัย คุ้มทวีพร (มหาวิทยาลัยรังสิต)

ห้องประชุม 2 HS.05 ชั้น 1     ประธานในที่ประชุม :  ชาญณรงค์ บุญหนุน (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 1. แนวคิดเรื่องสิทธิกับปรัชญาขงจื๊อ  โดย  พุฒวิทย์ บุนนาค  (นิสิตปริญญาเอกจุฬาฯ)
 2. ความเสมอภาคที่ไม่เท่าเทียมกันในปรัชญาขงจื๊อ  โดย สุพิชา พึ่งสุนทร (นิสิตปริญญาตรีจุฬาฯ)

14.45 –  15.00     รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 17.00      ประชุมสามัญประจำปี 2546 สมาคมปรัชญาและศาสนา

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2546

09.00 – 11.00    “อยากเป็นชาวพุทธแท้…ปัญหาอยู่ที่ไหน”

ผู้เสนอ     : ชาญณรงค์ บุญหนุน  (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ผู้วิจารณ์  :  บุณย์  นิลเกษ (นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โสวิทย์  บำรุงภักดิ์  (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น)

ผู้ดำเนินรายการ  :  บัญชา  ศรีวัลภานนท์ (มหาวิทยาลัยรังสิต)

11.00 – 12.30    รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 14.45    เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที )

ห้องประชุม 3 HS.05 ชั้น 2   ประธานในที่ประชุม :  คูณ โทขันธ์  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 1. วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมโลก   โดย  พระมหาต่วน สิริธมโม ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กทม.)
 2. Back to the Future  โดย  Hans Georges Decrop (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 3. ความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีจริงหรือ  โดย  กนิษฐ์ มิตินันท์วงศ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ห้องประชุม 2 HS.05 ชั้น 1    ประธานในที่ประชุม :  วรยุทธ ศรีวรกุล  ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

 1. ภาษากับความเป็นจริงในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงและคัมภีร์จวงจื๊อ  โดย ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ (นิสิตปริญญาเอกจุฬาฯ)
 2. มโนทัศน์พื้นฐานในจริยศาสตร์แบบขงจื๊อ  โดย  แสงสว่าง กิติสยาม (นิสิตปริญญาตรีจุฬาฯ)
 3. จริยศาสตร์แห่งความอาทรในปรัชญาขงจื๊อ  โดย  เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์  (นิสิตปริญญาโทจุฬาฯ)

14.45 –  15.00    รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 17.00    วิทยาศาสตร์โตในวัฒนธรรมไทยได้หรือไม่

ผู้ร่วมอภิปราย    :  ขาว  เหมือนวงศ์ (นักวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วรยุทธ  ศรีวรกุล  (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้ดำเนินรายการ :  ชัชชัย  คุ้มทวีพร (มหาวิทยาลัยรังสิต)

 

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2546

06.00                 ออกเดินทางจากหน้าอาคารขวัญมอไปนครเวียงจันทน์โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้น 1

09.30 – 11.00    ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11.00 – 12.00    นมัสการพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

12.00 –  13.00    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –  15.00    ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว  อนุสาวรย์ประตูชัย

15.00 –  17.00    ชมตลาดเช้า

17.00 – 18.30     เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น  นายกสมาคมกล่าวปิดการสัมมนาระหว่างเดินทาง