การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เรื่อง  สุนทรียศาสตร์ : บริบททางปรัชญาและศาสนา
กับ
เรื่อง มิติทางปรัชญาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2552
ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 อาคาร 12 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

วันอังคารที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2552

08.30 – 08.45    ลงทะเบียน
08.45 — 09.00    พิธีเปิด
ผศ.ดร. บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล รองอธิการบดีวิทยาเขตรังสิต  กล่าวเปิดการสัมมนา
ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล  นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
09.00 – 10.00     “ศิลปะคือการเลียนแบบ?” — เส้นทางที่ผกผันของสุนทรียศาสตร์ตะวันตก
ปาฐกถานำโดย ผศ.ดร.อู่ทอง  โฆวินทะ
10.00 –11.30     เสนอบทความวิชาการ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)
11.30 – 12.30    รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 –14.30     อภิปรายเรื่อง คุณค่าทางสุนทรียะ
ผู้ร่วมอภิปราย :  รศ.สุเชาว์  พลอยชุม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.เอกศักดิ์  ยุกตะนันทน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.เกษม  เพ็ญภินันท์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินการอภิปราย : อาจารย์ไพรินทร์  กะทิพรมราช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.30 –14.45     รับประทานอาหารว่าง
14.45 –16.45     อภิปรายเรื่อง  สุนทรียศาสตร์กับงานศิลป์
ผู้ร่วมอภิปราย : ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ธิดาวดี  สกุลโพน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.จรูญ  โกมุทรัตนานนท์  มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ดำเนินการอภิปราย : อาจารย์เอกวิน  ขุนบุญจันทร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16.45 –18.30      ประชุมสามัญประจำปี 2552 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
พิธีกร      อาจารย์คะนอง  ปาลิภัทรางกูร      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันพุธที่  21  ตุลาคม 2552
8.30  –  8.40           กล่าวเปิด Symposium
ศ.ดร.วิชัย บุญแสง   ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.
8.40 – 9.00             “มิติทางปรัชญาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ”
รศ.ดร. มารค ตามไท   มหาวิทยาลัยพายัพ   หัวหน้าโครงการวิจัย
9.00 – 9.45             “ข้อจำกัดของสังคมศาสตร์ในการศึกษาเรื่องสันติภาพ”
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล   มหาวิทยาลัยพายัพ
9.45 – 10.30           “ความรู้ ความเชื่อ และการสร้างสันติภาพ”
ผศ.ดร. สิริเพ็ญ พิริยจิตกรกิจ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 – 10.45          พัก
10.45 – 11.30          “มิติทางวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ”
อาจารย์ สุชาติ เศรฐมาลินี   มหาวิทยาลัยพายัพ
11.30 – 12.30          อาหารกลางวัน
12.30 – 13.15          “การแก้ไขความขัดแย้ง: อัตลักษณ์ ความเป็นอื่น และเรื่องเล่า”
ดร. ปกรณ์  สิงห์สุริยา   มหาวิทยาลัยมหิดล
13.15 – 14.00          “มุมมองทางศีลธรรมระหว่างวัฒนธรรมกับการสร้างสันติภาพ”
อาจารย์ ปิยฤดี ไชยพร   นักศึกษาปริญญาเอก   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 – 15.30         เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 25 นาที รวม 45 นาที)
15.30 – 15.45         พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 –17.45         อภิปรายเรื่อง ศิลปะกับสังคม
ผู้ร่วมอภิปราย : ผศ. บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ธเนศ  อ่าวสินธุ์ศิริ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์วีรยุทธ  เกิดในมงคล     มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
ผู้ดำเนินการอภิปราย  : ผศ.เอกศักดิ์  ยุกตะนันทน์
17.45 – 18.00         พิธีปิด
พิธีกร                      อาจารย์เอกวิน  ขุนบุญจันทร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคม 900 บาท บุคคลทั่วไป 1,100 บาท นิสิตนักศึกษา 600 บาท กรุณาส่งใบสมัครเข้าสัมมนาที่ อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ ตู้ ปณ. 316 ไปรษณีย์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 081-882-7707  โทรสาร 02-300-4543 ต่อ 1355 E-mail: d_aroonkit@yahoo.com   ภายในวันที่  9 ตุลาคม 2552

การเสนอบทความ ผู้สนใจจะเสนอบทความกรุณาส่งบทความความยาวไม่เกิน 10 หน้า (A4) ที่ ผศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ทาง E-mail: ak_sak@kku.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน  2552 และจะแจ้งกำหนดการเสนอบทความผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ http://www.parst.or.th  หลัง 9 ตุลาคม 2552

ติดต่อสอบถาม ผศ.พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 02-902-0299 ต่อ 2670, 086-567-7008 หรือที่ผศ.จริยา นวลนิรันดร์  เลขานุการสมาคมฯ โทร. 089-791-7220