การอบรมวิชาการประจำปี 2554 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง  การวิจัยทางศาสนา : จารีตพบสมัยใหม่

วันที่ 26-28  พฤษภาคม  2554
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม  2554

08.00-08.45    ลงทะเบียน
08.45-09.00    พิธีเปิดการอบรม
09.00-10.00    ปาฐกถานำเรื่อง “การวิจัยทางศาสนา : จารีตพบสมัยใหม่”

พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

10.00-10.15    พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.30    “การวิจัยทางศาสนา : จารีตพบสมัยใหม่” (ต่อ)
11.30-12.30    พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30-14.00    การวิจัยทางศาสนาในวงวิชาการไทยปัจจุบัน : แนวทางแบบจารีตและแนวทางสมัยใหม่

ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.00-14.15      พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-17.15      การวิจัยเชิงคัมภีร์(text-based) และการวิจัยทางศาสนา : กรอบแนวคิดและตัวอย่าง

ดร.ปฐมพงษ์  โพธิประสิทธินันท์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

08.30-09.45    ปรัชญาและการวิจัยทางศาสนา : กรอบแนวคิดและตัวอย่าง

รศ.ดร. สุวรรณา  สถาอานันท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

09.45-10.00    พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.30    ปรัชญาและการวิจัยทางศาสนา : กรอบแนวคิดและตัวอย่าง(ต่อ)
11.30-12.30    พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30-14.30    Approaches to the Study of Religion

Dr. Imtiyaz Yusuf (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

14.30-14.45   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.30   Approaches to the Study of Religion (ต่อ)

 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554

08.30-09.45  การสานเสวนาและการวิจัยทางศาสนา : กรอบแนวคิดและตัวอย่าง

ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา (มหาวิทยาลัยมหิดล)

09.45-10.00  พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.30  การสานเสวนาและการวิจัยทางศาสนา : กรอบแนวคิดและตัวอย่าง (ต่อ)
11.30-12.30  พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30-14.30  หลังอาณานิคม(Post-colonialism) และการศึกษาวิจัยทางศาสนา

ดร. เกษม  เพ็ญภินันท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.30  หลังอาณานิคม(Post-colonialism) และการศึกษาวิจัยทางศาสนา(ต่อ)
15.30-15.45  นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวปิดการอบรม

 

ค่าลงทะเบียน(รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) สมาชิกสมาคม 1,200 บาท/ บุคคลทั่วไป 1,400 บาท/ นิสิต นักศึกษา 800 บาท ส่งใบสมัครที่ อาจารย์เดือนฉาย อรุณกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพEmail: d_aroonkit@yahoo.com    มือถือ 081-882-7707  โทรสาร 02-300-4543 ต่อ 1355 หรือ ผศ.จริยา นวลนิรันดร์ เลขานุการสมาคม Email: jariya_nua@utcc.ac.th  มือถือ 089-791-7220 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 www.parst.or.th  จองที่พักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ติดต่อ พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป โทร 035-248-088 มือถือ 089-448-3666 โทรสาร 035-248-034