ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการปรัชญาสู่สังคม ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวทางปรัชญาสำหรับเด็ก (P4C)

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้นเรียนปรัชญา

โดย

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรปรัชญาและศาสนา​ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการปรัชญาสู่สังคม ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวทางปรัชญาสำหรับเด็ก (P4C)

โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ 29 มิ.ย.62 – วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 ระหว่างเวลา 13.00น. – 16.00น. (รับจำนวนจำกัด)

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรดกรอกใบสมัครตามฟอร์มดังนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9XV1DvOxhoLM10GUEMTnxl4svAUNYEd6MNrtAb4AUbT0dxg/viewform

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันปรัชญาโอลิมปิคนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2019 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้กรรมการสอบได้ตรวจคำตอบของผู้เข้าแข่งขันและประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบเป็นดังนี้

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติในปีนี้ ได้แก่

1. นายเปมทัต แท่นสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ผู้เข้าสอบหมายเลข P1903
2. น.ส. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนไทยคริสเตียน ผู้เข้าสอบหมายเลข P1914

นอกจากนี้ผู้สมัครรายชื่อต่อไปนี้ ได้คะแนนรองลงมา ซึ่งสมาคมจะเชิญให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคหากผู้สมัครรายใดรายหนึ่งข้างต้นไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้ ได้แก่

1. น.ส. ธัญภัสร์ ชัยเสรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้เข้าสอบหมายเลข P1913
2. นายปรมตถ์ บุณยะเวศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา ผู้เข้าสอบหมายเลข P1905

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกสองรายชื่อแรกติดต่อกับสมาคมฯโดยเร็ว เพื่อประสานงานเรื่องวีซ่าและการสมัครเข้าร่วมโครงการโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่ประเทศอิตาลีอย่างเป็นทางการต่อไป

ประกาศมา ณ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

“Love and Friendship across Cultures”

The First Joint Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand, and the Philosophical Association of the Philippines

“Love and Friendship across Cultures”

July 26-27, 2019
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Call for Papers

The Philosophy and Religion Society of Thailand (PARST) and the Philosophical Association of the Philippines (PAP) have agreed to organize a joint meeting for the first time at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand from July 26 to 27, 2019. The meeting will provide an opportunity for philosophers and scholars of related field to share their ideas and research findings which will lead to further networking, improvement of research and teaching quality, as well as opening up opportunities for more outreaching activities to the general public.

Papers are being called for the Joint Meeting. The theme of the Joint Meeting is “Love and Friendship across Cultures”. Papers within this broad topic will be considered; however, papers in any field within philosophy itself are in fact eligible. Papers should be between 3,000 to 6,000 words long, including footnotes and list of works cited, and they should follow the Chicago style of citation. Papers selected for presentation at the Joint Meeting will be selected again for publication either in the Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand or the Journal of the Philosophical Association of the Philippines.

Important Dates
Deadline for submission of papers: May 31, 2019
Notification to authors: Before June 20, 2019
Joint Meeting: July 26-27, 2019

Registration
Members of the PARST and the PAP: 1,000 Baht
Non-members: 1,200 Baht
Registration fees need to be paid in full and in cash at the conference site at the time of the conference. Registration fees include conference material, lunches and coffee break.

Members of the PARST should send their papers to Dr. Pagorn Singsuriya, email: pagorn.sin@gmail.com. Members of the PAP should send their papers to Dr. Jeremiah Joven Joaquin, email: jeremiah.joaquin@dlsu.edu.ph. Non-members can choose to send their papers to either places, but cannot submit their papers to more than one place at one time.

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2562

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ปิดลงแล้ว มีนักเรียนมาสมัคร 18 คนดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายวชิรวิชญ์ อินแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 2. นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 3. นายเปมทัต แท่นสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
 4. นายคุณากร ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 5. นายปรมตถ์ บุณยะเวศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 6. นายพีรวัฒน์ ทองปิยะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 7. นายปิติพน ตันสุวรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 8. นายพนปิติ ตันสุวรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 9. นายระวินันท์ กิจงาม โรงเรียนวินิตศึกษา
 10. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 11. นายจิรัฏฐ์ อิ่มเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 12.  นางสาวนงธัช อมรวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 13. นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 14. นางสาวศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนไทยคริสเตียน
 15. นายพงศภัค ศาสตรานุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
 16.  นายปรรพ์ ทยานิธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 17.  นางสาว วานิษฐา มณีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 18. นายไกรสิทธิ์ ลี้อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การสอบจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้อง 709 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 13.00 น. ส่วนรายละเอียดการสอบจะให้นักเรียนเลือกคำถามหนึ่งคำถามจากข้อสอบ และเขียนบทความเพื่อตอบคำถามนั้น ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง บทความให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คำถามจะประกอบด้วยข้อเขียนสั้นๆประมาณไม่เกินห้าบรรทัดของนักปรัชญาที่คัดสรรมา และให้นักเรียนเขียนบทความเพื่ออธิบายและโต้ตอบกับข้อเขียนนั้น การตัดสินจะดูที่ความเข้าใจเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การอ้างเหตุผล และการใช้ภาษา

ตัวอย่างของบทความที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ผ่านๆมา ดูได้ที่ link ชื่อ Winners ในเว็บ http://www.philosophy-olympiad.org/

ตัวอย่างของคำแนะนำในการเขียนบทความปรัชญา ดูได้ที่ http://www.philosophy-olympiad.org/wp-content/uploads/2017/01/IPO_Essay_Guide.pdf
เว็บไซต์ของการประชุมปีนี้อยู่ที่ http://ipo2019.sfi.it/

ประกาศมา ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศสมาคมฯ รูปแบบไฟล์ pdf

กำหนดการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ 22 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

กำหนดการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ 22 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

20-21 ธันวาคม 2561
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการประชุม


Please click ้here to download the Program of the 22nd Annual Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand

20-21 December 2018
Auditorium, Room 301, Mahachakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Call for Papers

The Philosophy and Religion Society of Thailand is organizing its annual conference at Faculty of Arts, Chulalongkorn University, on December 20-21, 2018. The theme of the meeting is “Death, Capital Punishment and Ethics.

The Society is pleased to announce a call for papers for the conference. Papers can be in the theme of the conference, or in any topics in philosophy, religious studies, or related fields. All submitted papers will be peer-reviewed, and accepted papers will be announced one month after the deadline of submission.

Important Dates

 • October 31 Last day of submission of papers for consideration
 • November 15 Announcement of accepted papers
 • December 20-21 Annual Meeting

Papers can be accepted in either Thai or English language. The length must be no more than 5 A4 pages inclusive of footnotes and references. The font is Times New Roman, 12 points. Please send your papers to Pagorn Sinsuriya at pagorn.sin@gmail.com.

Registration Fees: Non-members of the PARST, 800 Baht. Members, 700 Baht. Paper Presenters, 500 Baht. Fees are to be paid in cash on site only.

การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2562

เนื่องจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นสมาชิกของสหพันธ์ปรัชญานานาชาติ (FISP) และสหพันธ์ปรัชญานานาชาติได้จัดการแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติมาระยะหนึ่งแล้ว และเนื่องจากสมาคมฯมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาปรัชญาในระดับโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้มีมติจัดการแข่งขันโอลิมปิคปรัชญาในระดับชาติขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้

รายละเอียดการสอบแข่งขันโอลิมปิคปรัชญาระดับชาติ

 1. สมาคมมีสิทธิส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติ 2คน ดังนั้นจะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คนเป็นตัวแทนของประเทศไทย
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย หรือจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วในขณะที่มาสอบ ในทุกกรณีต้องอายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดไม่ก่อนปี พ.ศ. 2542)
 3. การแข่งขันจะจัดขึ้นในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยการสอบจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับการแข่งขันโอลิมปิคนานาชาติ คือมีคำถามจำนวนหนึ่งมาให้เลือก และเขียนบทความเพื่อตอบและอภิปรายคำถามนั้น ใช้เวลาสี่ชั่วโมง การเขียนบทความต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คณะกรรมการที่สมาคมปรัชญาฯจะแต่งตั้งขึ้นจะเป็นผู้ตรวจให้คะแนนนักเรียนที่เข้าสอบ โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการสอบโอลิมปิคนานาชาติ การแข่งขันจะประกาศผลออกมาเป็นชื่อนักเรียนที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคนานาชาติสองคน และสำรองอีกสองคน คำถามจะเน้นการคิดเชิงวิจารณ์และความเป็นตัวเองในการคิดมากกว่าการจำข้อมูลในปรัชญา และเน้นไปที่ความเข้าใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความที่ยกมาอ้างในคำถามด้วย
 4. นักเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าสอบแข่งขันกรุณาแจ้งความจำนงและกรอกใบสมัครส่งมาที่ อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กทม. 10900 อีเมล์ dr.theptawee@yahoo.com โดยขอให้สแกนภาพใบสมัครและบัตรประชาชนส่งมาทางอีเมล์ ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ส่วนสถานที่สอบและวันเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 5. เนื่องจากในขณะนี้สมาคมฯยังไม่มีงบประมาณในการส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปร่วมการแข่งขันที่ประเทศอิตาลี นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโอลิมปิคนานาชาติจึงต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่แข่งขันเอง ส่วนค่ากินอยู่และค่าที่พักระหว่างแข่งขันทางผู้จัดจะเป็นผู้ออกให้
 6.  คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาด

ประกาศมา ณ วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

(ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดประกาศสมาคมแบบ pdf ได้ที่นี่

ข่าวนักเรียนไทยได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่ง “ปรัชญาโอลิมปิกโลก”

ข่าวจาก Thai PBS

http://news.thaipbs.or.th/content/272496

 

นักเรียนไทยคนแรก คว้ารางวัลชมเชย จากการแข่งขันปรัชญาโอลิมปิกโลก 2018 ที่ประเทศมอนเตเนโกร นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เผยประเทศไทยยังไม่มีการสอนสาขานี้ การแข่งขันครั้งนี้เกิดจากการฝึกฝนและความพยายามของนักเรียน พร้อมชื่นชมความสำเร็จ

วันนี้ (30 พ.ค.2561) ศ.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้นำ นายธีรเชษฐ์ โรจน์รัชสมบัติ นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้ว ไปร่วมแข่งขันรายการปรัชญาโอลิมปิกโลก หรือ International Philosophy Olympiad 2018 ร่วมกับนักเรียน 100 คน จากหลายประเทศทั่วโลก ที่เมืองบาร์ ประเทศมอนเตเนโกร ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัล “Honorable Mention” รางวัลชมเชย อันดับที่ 14 จาก 20 มาได้

แม้จะไม่ใช่ 1 ใน 3 เหรียญรางวัล แต่ก็ขอชื่นชมนายธีรเชษฐ์ที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากยังไม่มีการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นการแข่งขันครั้งแรกร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ที่ส่วนใหญ่เรียนปรัชญาอย่างเข้มข้นจากโรงเรียน

นายธีรเชษฐ์ โรจน์รัชสมบัติ หรือ น้องไดรฟ์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้รางวัลนี้ แม้เป็นเพียงรางวัลชมเชย ก่อนหน้านี้ต้องเตรียมตัวประมาณ 1 ปี ด้วยการอ่าน ทำความเข้าใจ ฝึกเขียน โดยเฉพาะช่วง 1 เดือนครึ่ง ก่อนไปแข่งขัน เนื่องจากวิชาปรัชญาไม่มีการสอนในระดับชั้นที่ศึกษาอยู่

วิชาปรัชญาเป็นวิชาที่ถามสิ่งต่างๆ รอบตัว ถามความจริงว่าเป็นอย่างไร สิ่งที่เราเชื่ออยู่มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เป็นวิชาที่ฝึกให้คิดเอง ตั้งคำถามเอง รวมทั้งหาคำตอบเอง สามารถเสนอความคิดได้ แบบไร้ข้อจำกัด สร้างทฤษฎีของตัวเอง เพื่อเสนอสิ่งที่คิดว่าเป็นความจริง

ข่าวจาก Workpoint News

นักเรียนไทย คว้ารางวัลชมเชย แข่งขัน“ปรัชญาโอลิมปิกโลก 2018”