โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ”
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561
ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

ผลงานวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ของ นักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์ในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลกรในสถาบันอุดมศึกษา การประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินตำแหน่งทางวิชาการถือเป็นกรอบความเข้าใจที่นักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้การวิจัยรวมถึงการสร้างผลงานวิชาการอื่นๆ ยังจะต้องเดินตามกฎเกณฑ์จริยธรรมของการวิจัยด้วย เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของงานวิชาการและเพื่อปกป้องสิทธิของอาสาสมัครในการวิจัยตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ความเข้าใจจริยธรรมทางวิชาการที่ชัดเจน จะช่วยให้ปัญหาต่างๆในงานวิชาการบรรเทาลงหรือช่วยแก้ไขความเข้าใจผิด รวมไปจนถึงป้องกันข้อบกพร่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการทำผลงานวิชาการ เช่น การลักลอก การจัดการข้อมูลวิจัย รวมไปถึงการทำวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์อย่างมีจริยธรรม เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาการมีความสำคัญเช่นนี้ เกณฑ์เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เช่นเกณฑ์ใหม่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) จึงให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงเป็นการสมควรที่จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย มองเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจมิติทางจริยธรรมของงานวิชาการ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “จริยธรรมกับการขอตำแหน่งวิชาการ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านจริยธรรมวิชาการให้แก่คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 29 และ เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาการ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
  2. เป็นแนวทางและเสริมสร้างการทำผลงานวิชาการที่ถูกต้องและมีจริยธรรม
  3. สร้างความเข้าใจและชี้แนะแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 กล่าวเปิด โดยคณบดีคณะอักษรศาสตร์
9.15 – 10.30 “ปัญหาและความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในจริยธรรมวิชาการ” / ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
10.30 – 11.00 ชา/กาแฟ/ของว่าง
11.00 – 12.00 “ประเด็นทางจริยธรรมในการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ”/ ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
12.00 – 13.00 พักอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”/ ศ. ดร. ปรานี กุลละวณิชย์
14.30 – 15.00 ชา/กาแฟ/ของว่าง
15.00 – 16.30 อภิปรายเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ/ ศ. ดร. ปรานี กุลละวณิชย์

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

9.00 – 10.15 ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/ อ. นพ. กิตติศักดิ์ กลวิชิต
10.05-10.45 ชา/กาแฟ/ของว่าง
10.45-12.00 จริยธรรมของบรรณาธิการ: ประสบการณ์ในการเป็นบรรณาธิการวารสาร Manusya/ ศ. ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 อภิปรายรวม “ปัญหาที่พบบ่อยในจริยธรรมวิชาการและการวิจัย: อภิปรายแนวทางแก้ไข” / ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, รศ. ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา, อ. ดร. เทพทวี โชควศิน
14.30 – 15.00 ชา/กาแฟ/ของว่าง
15.00 – 16.30 อภิปรายต่อ

ค่าลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมปรัชญาฯ 800 บาท บุคคลทั่วไป 1,000 บาท การจ่ายค่าลงทะเบียนกรุณาจ่ายเป็นเงินสดหน้าห้องประชุม ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยการประชุมอบรมสองวัน ชา กาแฟ อาหารว่าง เอกสารประกอบการประชุม ส่วนอาหารกลางวันสามารถหาได้ที่โรงอาหารคณะอักษรศาสตร์ตามอัธยาศัย
กรุณาแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่ อ. เจิด บรรดาศักดิ์ jerdonly@gmail.com หรือไปที่ https://goo.gl/forms/FIQr9YubmlvETneL2 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันปรัชญาโอลิมปิคนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2018 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้กรรมการสอบได้ตรวจคำตอบของผู้เข้าแข่งขันและประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบเป็นดังนี้

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติในปีนี้ ได้แก่

1. นายชวิน อัศวเสตกุล ผู้เข้าสอบหมายเลข 1
2. นายธีรเชษฐ์ โรจน์รัชสมบัติ ผู้เข้าสอบหมายเลข 13

นอกจากนี้ผู้สมัครรายชื่อต่อไปนี้ ได้คะแนนรองลงมา ซึ่งสมาคมจะเชิญให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคหากผู้สมัครรายใดรายหนึ่งข้างต้นไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้ ได้แก่

1. นายธนา สมศิริวัฒนา ผู้เข้าสอบหมายเลข 14
2. นายวชิรวิชญ์ อินแสง ผู้เข้าสอบหมายเลข 19

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกสองรายชื่อแรกติดต่อกับสมาคมฯโดยเร็ว เพื่อประสานงานเรื่องวีซ่าและการสมัครเข้าร่วมโครงการโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่ประเทศมอนเตเนโกรอย่างเป็นทางการต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมฯมีแผนการที่จะจัดพิธีมอบรางวัลเหรียญทองโอลิมปิคปรัชญาประเทศไทยแก่ผู้สมัครสองคนแรก และรางวัลเหรียญเงินแก่ผู้สมัครสองคนหลัง ซึ่งพิธีดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศมา ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญาที่ประเทศมอนเตเนโกร จะจดขึ้นที่ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลา 9.00 – 13.00 น. รวม 4 ชั่วโมง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลักษณะการสอบจะประกอบด้วยการให้นักเรียนเลือกโจทย์จากข้อต่างๆที่กำหนดให้มาหนึ่งโจทย์ โจทย์จะประกอบด้วยข้อเขียนของนักปรัชญายาวประมาณหนึ่งถึงห้าบรรทัด แล้วนักเรียนเขียนบทความเพื่อวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ข้อเขียนดังกล่าวอย่างเสรี ขอให้นักเรียนมาพร้อมกันอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเริ่มสอบ

การสอบนักเรียนสามารถนำพจนานุกรมไทย-อังกฤษเป็นเล่มๆมาใช้ประกอบการเขียนได้ แต่ห้ามมิให้นำพจนานุกรมหรือสารานุกรมวิชาปรัชญาและโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ

สมาคมฯขอย้ำอีกครั้งว่า สมาคมฯยังไม่มีงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคนานาชาติ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกและอาจารย์ผู้ติดตาม ต้องหาทุนส่วนตัวไปเอง ซึ่งประกอบด้วยค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่วนค่าที่พักทางผู้จัดจะเป็นฝ่ายออกให้

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบครั้งนี้

ประกาศมา ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศ สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่ประเทศมอนเตเนโกร ในวันที่ 23-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ปิดลงแล้ว มีนักเรียนมาสมัคร 19 คนดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชวิน อัศวเสตกุล โรงเรียนบางกอกพัฒนา
2. นายจิรเมธ คิญชกวัฒน์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
3. นายกรภัทร์ พงษ์มาลา โรงเรียนกำเนิดวิทย์
4. นายกฤษดา ทวีศักดิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
5. นายคุณากร ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนกำเนิดวิทย์
6. นางสาวมัชฌิมากร รอดสุทธิ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
7. นายปณิธิ วนศิริกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8. นางสาวพลอยประกาย ภูศรี โรงเรียนกำเนิดวิทย์
9. นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
10. นาวสาวรมิตา ตุ่นหรัด โรงเรียนกำเนิดวิทย์
11. นายรวิน อัสสะบำรุงรัตน์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
12. นายศฐา กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
13. นายธีรเชษฐ์ โรจน์รัชสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
14. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
15. นายธนภัทร ทางรัตนสุวรรณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุศรณ์
16. นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
17. นายธนิสร อุ่นปิติพงษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์
18. นายธีรชัย แซ่ตั้ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
19. นายวชิรวิทย์ อินแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การสอบจะจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 13.00 น. ส่วนรายละเอียดการสอบจะให้นักเรียนเลือกคำถามหนึ่งคำถามจากข้อสอบ และเขียนบทความเพื่อตอบคำถามนั้น ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง บทความให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คำถามจะประกอบด้วยข้อเขียนสั้นๆประมาณไม่เกินห้าบรรทัดของนักปรัชญาที่คัดสรรมา และให้นักเรียนเขียนบทความเพื่ออธิบายและโต้ตอบกับข้อเขียนนั้น การตัดสินจะดูที่ความเข้าใจเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การอ้างเหตุผล และการใช้ภาษา

ตัวอย่างของบทความที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ผ่านๆมา ดูได้ที่ link ชื่อ Winners ในเว็บ http://www.philosophy-olympiad.org/

ตัวอย่างของคำแนะนำในการเขียนบทความปรัชญา ดูได้ที่ http://www.philosophy-olympiad.org/wp-content/uploads/2017/01/IPO_Essay_Guide.pdf

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่เมืองบาร์ ประเทศมอนเตเนโกร ในระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จะจัดขึ้นที่ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. รายละเอียดการแข่งขันได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว และจะประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้

คลิกที่นี่เพิื่อดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา พ.ศ. 2561

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

(เว้บไซต์ของ International Philosophy Olympiad: http://ipo2018.me/)

กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2560 (ฉบับร่าง)

กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2560(ฉบับร่าง)
หัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง”
โดย
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.00 รองอธิการบดี มจร. ขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
09.00-09.30 นายกสมาคมปรัชญาฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำสมาคมปรัชญาฯ
09.30-09.45 รับประทานอาหารว่าง
09.45-11.15 บรรยายพิเศษ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายาคติกับความเป็นจริง”/ พระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดี มจร.
11.15 – 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 บทความที่ได้รับคัดเลือก
14.00 – 14.20 พักน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง
14.20 – 16.20 อภิปราย “การเรียนปรัชญาในสถาบันการศึกษา ต่างจากการอ่านเองอย่างไร?” ผู้ร่วมอภิปราย:  รศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ศ.ดร. โสร้จจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้ดำเนินรายการ อ.เจิด บรรดาศักดิ์
16.20 – 17.20 ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคม

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

10.00 – 11.00 การคิดเชิงวิพากษ์กับการหาความรู้/ อ.ณฐิกา ครองยุทธ และ ดร. เทพทวี โชควศิน ผู้ดำเนินรายการ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค
11.00 – 12.00 อาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 บทความคัดเลือก

13.00 – 15.00 อภิปราย “การเรียนศาสนาอย่างเป็นวิชาการ กับการเรียนอย่างเป็นศาสนิก” ผู้ร่วมอภิปราย: ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ ผศ.ดร. กำแหง วิสุุทธางกูร  ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย
15.00 – 15.30 อาหารว่าง
15.30 – 16.30 บทความคัดเลือก
16.30 ปิดประชุม

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 500 บาท สมาชิกและนิสิต/นักศึกษา 300 บาท
ส่งใบสมัครที่ อ.พุฒวิทย์ บุนนาค(อุปนายกสมาคมฯ)
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110

Email: Parsthailand@gmail.com มือถือ 0957733385 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560

Call for Papers: Annual Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand

This year’s annual meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand will be held at the campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, Khon Kaen, Thailand, on December 15 to 16, 2018.

http://kk.mcu.ac.th/

The theme of the conference this year is “Philosophy and Religion in the Thai Education System: Myths and Realities”.

Papers do not have to be directly related to the theme of the conference, but they need to be within either philosophy or religion. Each submitted paper will be reviewed by a selection committee to be set up by the Society.

Papers must be no more than 10 A4 pages long, including all notes and references, and they can be written in either English or Thai.

The last day for submitting papers is November 15, 2017. Those who submitted papers will be notified of the result by November 30.

Papers presented at the annual meeting will then again be selected for possible publication in the Journal of the Society.

Contact person: Jerd Bandasak at parsthailand AT gmail.com

ประกาศรับบทความ
เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมใหญ่ประจำปี
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยในปีนี้ จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในวันที่ 15 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นี้

http://kk.mcu.ac.th/

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณานำเสนอในการประชุมดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

หัวข้อของการประชุมในปีนี้ได้แก่ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง”

บทความที่นำเสนออาจมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อของการประชุม หรือไม่เกี่ยวก็ได้ แต่ต้องอยู่ในสาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการพิจารณาบทความจะเป็นผู้พิจารณาว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว และมีคุณภาพเพียงพอในการนำเสนอหรือไม่

บทความที่จะขอรับการพิจารณา ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 โดยรวมเชิงอรรถ บรรณานุกรม ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว โดยส่งมาที่ อ.เจิด บรรดาศักดิ์ parsthailand@gmail.com

กำหนดส่งบทความ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สมาคมแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บทความที่นำเสนอในการประชุม จะนำมาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมอีกครั้งหนึ่ง

การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2561

เนื่องจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นสมาชิกของสหพันธ์ปรัชญานานาชาติ (FISP) และสหพันธ์ปรัชญานานาชาติได้จัดการแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติมาระยะหนึ่งแล้ว และเนื่องจากสมาคมฯมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาปรัชญาในระดับโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้มีมติจัดการแข่งขันโอลิมปิคปรัชญาในระดับชาติขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองบาร์ ประเทศมอนเตเนโกร ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นี้

รายละเอียดการสอบแข่งขันโอลิมปิคปรัชญาระดับชาติ

  1. สมาคมมีสิทธิส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติ 2คน ดังนั้นจะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คนเป็นตัวแทนของประเทศไทย
  2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
  3. การแข่งขันจะจัดขึ้นในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยการสอบจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับการแข่งขันโอลิมปิคนานาชาติ คือมีคำถามจำนวนหนึ่งมาให้เลือก และเขียนบทความเพื่อตอบและอภิปรายคำถามนั้น ใช้เวลาสี่ชั่วโมง การเขียนบทความต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คณะกรรมการที่สมาคมปรัชญาฯจะแต่งตั้งขึ้นจะเป็นผู้ตรวจให้คะแนนนักเรียนที่เข้าสอบ โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการสอบโอลิมปิคนานาชาติ การแข่งขันจะประกาศผลออกมาเป็นเหรียญรางวัล ทอง เงินและทองแดง โดยผู้ได้เหรียญทองมีไม่เกินสองคน และจะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคนานาชาติ คำถามจะเน้นการคิดเชิงวิจารณ์และความเป็นตัวเองในการคิดมากกว่าการจำข้อมูลในปรัชญา และเน้นไปที่ความเข้าใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความที่ยกมาอ้างในคำถามด้วย
  4. นักเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าสอบแข่งขันกรุณาแจ้งความจำนงและกรอกใบสมัครส่งมาที่ ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330 อีเมล์ soraj.h@mso.chula.edu ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 สถานที่สอบและวันเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นภายในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. เนื่องจากสมาคมฯไม่มีงบประมาณในการส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปร่วมการแข่งขันที่ประเทศมอนเตเนโกร นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโอลิมปิคนานาชาติจึงต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ากินอยู่ระหว่างการแข่งขันเอง ส่วนค่าที่พักทางผู้จัดที่มอนเตเนโกรเป็นผู้ออกให้
  6. คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาด

ประกาศมา ณ วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศในรูปแบบ pdf