ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่เมืองบาร์ ประเทศมอนเตเนโกร ในระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จะจัดขึ้นที่ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. รายละเอียดการแข่งขันได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว และจะประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้

คลิกที่นี่เพิื่อดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา พ.ศ. 2561

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

(เว้บไซต์ของ International Philosophy Olympiad: http://ipo2018.me/)

กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2560 (ฉบับร่าง)

กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2560(ฉบับร่าง)
หัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง”
โดย
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

08.00-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.00 รองอธิการบดี มจร. ขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
09.00-09.30 นายกสมาคมปรัชญาฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำสมาคมปรัชญาฯ
09.30-09.45 รับประทานอาหารว่าง
09.45-11.15 บรรยายพิเศษ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายาคติกับความเป็นจริง”/ พระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดี มจร.
11.15 – 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 บทความที่ได้รับคัดเลือก
14.00 – 14.20 พักน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง
14.20 – 16.20 อภิปราย “การเรียนปรัชญาในสถาบันการศึกษา ต่างจากการอ่านเองอย่างไร?” ผู้ร่วมอภิปราย:  รศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ศ.ดร. โสร้จจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้ดำเนินรายการ อ.เจิด บรรดาศักดิ์
16.20 – 17.20 ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคม

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

10.00 – 11.00 การคิดเชิงวิพากษ์กับการหาความรู้/ อ.ณฐิกา ครองยุทธ และ ดร. เทพทวี โชควศิน ผู้ดำเนินรายการ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค
11.00 – 12.00 อาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 บทความคัดเลือก

13.00 – 15.00 อภิปราย “การเรียนศาสนาอย่างเป็นวิชาการ กับการเรียนอย่างเป็นศาสนิก” ผู้ร่วมอภิปราย: ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ ผศ.ดร. กำแหง วิสุุทธางกูร  ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย
15.00 – 15.30 อาหารว่าง
15.30 – 16.30 บทความคัดเลือก
16.30 ปิดประชุม

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 500 บาท สมาชิกและนิสิต/นักศึกษา 300 บาท
ส่งใบสมัครที่ อ.พุฒวิทย์ บุนนาค(อุปนายกสมาคมฯ)
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110

Email: Parsthailand@gmail.com มือถือ 0957733385 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560

Call for Papers: Annual Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand

This year’s annual meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand will be held at the campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, Khon Kaen, Thailand, on December 15 to 16, 2018.

http://kk.mcu.ac.th/

The theme of the conference this year is “Philosophy and Religion in the Thai Education System: Myths and Realities”.

Papers do not have to be directly related to the theme of the conference, but they need to be within either philosophy or religion. Each submitted paper will be reviewed by a selection committee to be set up by the Society.

Papers must be no more than 10 A4 pages long, including all notes and references, and they can be written in either English or Thai.

The last day for submitting papers is November 15, 2017. Those who submitted papers will be notified of the result by November 30.

Papers presented at the annual meeting will then again be selected for possible publication in the Journal of the Society.

Contact person: Jerd Bandasak at parsthailand AT gmail.com

ประกาศรับบทความ
เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมใหญ่ประจำปี
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยในปีนี้ จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในวันที่ 15 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นี้

http://kk.mcu.ac.th/

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณานำเสนอในการประชุมดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

หัวข้อของการประชุมในปีนี้ได้แก่ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง”

บทความที่นำเสนออาจมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อของการประชุม หรือไม่เกี่ยวก็ได้ แต่ต้องอยู่ในสาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการพิจารณาบทความจะเป็นผู้พิจารณาว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว และมีคุณภาพเพียงพอในการนำเสนอหรือไม่

บทความที่จะขอรับการพิจารณา ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 โดยรวมเชิงอรรถ บรรณานุกรม ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว โดยส่งมาที่ อ.เจิด บรรดาศักดิ์ parsthailand@gmail.com

กำหนดส่งบทความ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สมาคมแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บทความที่นำเสนอในการประชุม จะนำมาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมอีกครั้งหนึ่ง

การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2561

เนื่องจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นสมาชิกของสหพันธ์ปรัชญานานาชาติ (FISP) และสหพันธ์ปรัชญานานาชาติได้จัดการแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติมาระยะหนึ่งแล้ว และเนื่องจากสมาคมฯมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาปรัชญาในระดับโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้มีมติจัดการแข่งขันโอลิมปิคปรัชญาในระดับชาติขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองบาร์ ประเทศมอนเตเนโกร ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นี้

รายละเอียดการสอบแข่งขันโอลิมปิคปรัชญาระดับชาติ

  1. สมาคมมีสิทธิส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติ 2คน ดังนั้นจะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คนเป็นตัวแทนของประเทศไทย
  2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
  3. การแข่งขันจะจัดขึ้นในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยการสอบจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับการแข่งขันโอลิมปิคนานาชาติ คือมีคำถามจำนวนหนึ่งมาให้เลือก และเขียนบทความเพื่อตอบและอภิปรายคำถามนั้น ใช้เวลาสี่ชั่วโมง การเขียนบทความต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คณะกรรมการที่สมาคมปรัชญาฯจะแต่งตั้งขึ้นจะเป็นผู้ตรวจให้คะแนนนักเรียนที่เข้าสอบ โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการสอบโอลิมปิคนานาชาติ การแข่งขันจะประกาศผลออกมาเป็นเหรียญรางวัล ทอง เงินและทองแดง โดยผู้ได้เหรียญทองมีไม่เกินสองคน และจะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคนานาชาติ คำถามจะเน้นการคิดเชิงวิจารณ์และความเป็นตัวเองในการคิดมากกว่าการจำข้อมูลในปรัชญา และเน้นไปที่ความเข้าใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความที่ยกมาอ้างในคำถามด้วย
  4. นักเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าสอบแข่งขันกรุณาแจ้งความจำนงและกรอกใบสมัครส่งมาที่ ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330 อีเมล์ soraj.h@mso.chula.edu ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 สถานที่สอบและวันเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นภายในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. เนื่องจากสมาคมฯไม่มีงบประมาณในการส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปร่วมการแข่งขันที่ประเทศมอนเตเนโกร นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโอลิมปิคนานาชาติจึงต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ากินอยู่ระหว่างการแข่งขันเอง ส่วนค่าที่พักทางผู้จัดที่มอนเตเนโกรเป็นผู้ออกให้
  6. คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาด

ประกาศมา ณ วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศในรูปแบบ pdf