ประกาศรับบทความ

ประกาศรับบทความ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology”

บทความที่ส่งรับพิจารณา อาจอยู่ในหัวข้อใดๆในสาขาวิชาปรัชญาหรือศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องก็ได้

ผู้สนใจสามารถเลือกส่งผลงานได้จากสองรูปแบบ ได้แก่ (1) บทคัดย่อประมาณ 1 หน้ากระดาษ หรือ (2) บทความฉบับเต็ม ความยาว 10- 15 หน้า A4 โดยรวมเชิงอรรถ บรรณานุกรม ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว ใช้การอ้างอิงแบบ APA

กำหนดส่งบทความภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ส่งบทความหรือบทคัดย่อที่ ผศ.ดร. เทพทวี โชควศิน dr.theptawee@yahoo.com

Book Project on Love and Friendship across Cultures – Philosophy Meeting

The Philosophy and Religion Society of Thailand and the Philosophical Association of the Philippines are collaborating to publish a book volume entitled “Love and Friendship Across Cultures” to be published by Springer. The book volume contains some of the papers that were presented during the First Joint Meeting of the two associations in July 2019. However, we plan to include more papers through this general call for chapters too.

Papers can be submitted for consideration of inclusion in the book provided that they deal with love and friendship in a cross-cultural dimension in one way or another. Chapters that deal with love and frienship (or only one of the two) from an Asian or from a religious perspective (Buddhist, Christian, Islamic, and so on), or those that focus on comparative aspects (for example, between Buddhist and Greek traditions, and so on) are particularly welcome. Papers need to be philosophically rigorous and meet the standard of internationally accepted scholarship.

Papers should be between 5,000 to 8,000 words and please follow the APA citation format. Please also submit an abstract of 200 words together with the paper. Deadline for submitting the paper is December 31, 2019. Please send the paper to me at soraj.h@mso.chula.edu and in the email please put the phrase “[Book Project – Love]” in the subject heading so that I can easily distinguish your submission from all other mails. Only papers in .doc, .docx, or .odt format are allowed.

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศรับบทความ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology

บทความที่ส่งรับพิจารณา อาจอยู่ในหัวข้อใดๆในสาขาวิชาปรัชญาหรือศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องก็ได้ ผู้สนใจสามารถเลือกส่งผลงานได้จากสองรูปแบบ ได้แก่

 1. บทคัดย่อประมาณ 1 หน้ากระดาษ หรือ
 2. บทความฉบับเต็ม ความยาว 10- 15 หน้า A4 โดยรวมเชิงอรรถ บรรณานุกรม ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว ใช้การอ้างอิงแบบ APA

กำหนดส่งบทความภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ส่งบทความหรือบทคัดย่อที่ ผศ.ดร. เทพทวี โชควศิน dr.theptawee@yahoo.com

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศรับบทความ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology”

ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และในการประชุมนี้มีการประกาศเชิญชวนคณาจารย์หรือนิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณานำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย

บทคัดย่อประมาณ 1 หน้ากระดาษ หรือ บทความฉบับเต็ม ความยาว 10- 15 หน้า A4 โดยรวมเชิงอรรถ บรรณานุกรม ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว ใช้การอ้างอิงแบบ APA

กำหนดส่งบทความ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ส่งบทความหรือบทคัดย่อที่ ผศ.ดร. เทพทวี โชควศิน dr.theptawee@yahoo.com

PARST-PAP First Joint Meeting Program

Program

The First Joint Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand and the Philosophical Association of the Philippines

26-27 July 2019

Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Friday, 26 July 2019

Room 401/18 Mahachakri Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

8.00 – 9.00 Registration

9.00 – 9.15 Opening Speech
Luca Scarantino, President, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP)

9.15 – 10.15 Keynote 1: Freudian Psychoanalysis and Indian Traditions
Pankaj Jain, University of North Texas

10.15 – 10.30 Break

10.30 – 11.00  An Exploration of Pun Thao Kong Belief in Thailand: Religious Attribution and Temples
Liu Yaoping, Mahidol University

11.00 – 11.30 Persons and Love in Amoris Laetitia (The Joy of Love)
Fleurdeliz Albela, University of Santo Tomas

11.30 – 12.00 Embodying Love and Friendship: Dissolving Boundaries between Cultures through Metta-Bhavana
Lisa Liang and Brianna K. Morseth, Dharma Realm Buddhist University

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Metaphorically
Ben Blumson, National University of Singapore

14.00 – 14.30 A Philosophical Elucidation of Posthumous Love as a Rational Virtue
Theptawee Chokvasin, Kasetsart University

14.30 – 15.00 For a Moment or For Eternity: A Metaphysics of Perduring Love
Jeremiah Joven Joaquin, De La Salle University

15.00 – 15.30 Filter Bubble and Knowledge in the Infosphere
Jerd Bandasak, Nakhon Sawan Rajabhat University

15.30 – 16.00 Break

16.00 – 16.30 Education towards “Dialogue of Cultures” in the Context of Axiological Pluralism
Rudolf Dupkala, University of Zilma, Slovakia and Marian Ambrozy, International School of Management ISM Slovakia in Preslov, Slovakia

16.30 – 17.00 For Love of the Furry Kind: Animal Diplomacy and Friendship Across Borders
Mira T. Reyes, University of Parbudice

18.00 – 21.00 Conference Dinner

 

Saturday, 27 July 2019
Room 304, Mahachakri Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

9.00 – 10.00 Keynote 2: Confucius on Partiality of Love
Suwanna Satha-Anand, Secretary-General, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP) and Chulalongkorn University

10.00 – 10.15 Break

Parallel Session 1 (Room 304)

10.15 – 10.45 John Hick’s Noumenal Real and Buddhism’s Sunyata
Zhao Xuan, University of Macau, China

10.45 – 11.15 Meng Zi, Kautilya, and Plato: Exploring Political Philosophy across Ancient Civilizations
Janflor McLouie S. Ullero, Technological Institute of the Philippines

11.15 – 11.45 Understanding Chinese Traditions Today: Two Strategies for a Global Context
Victoria S. Harrison, University of Macau, China

11.45 – 12.15 Towards a Confucian Ethics of Humane Online Relations
Joseph Martin M. Jose, De La Salle University

Parallel Session 2 (Room 303)

10.15 – 10.45 Aristotle’s Uses of ‘ἕνεκά του’ and ‘οὗ ἕνεκα’
Takashi Oki, Nagoya University

10.45 – 11.15 Culture of Peace: A Progressive Filipino Social Character
Mark Anthony N. Lataza, Pamantasan ng Lungsod ng Pasig

11.15 – 11.45 Schelling on the Problem of Evil
Nahum Brown, Sun Yat-sen University

11.45 – 12.15 The Agency of Forgetting in Nietzsche’s Dialectics of Promising
Jan Gresil S. Kahambing, Leyte Normal University, Philippines

12.30 – 13.30 Lunch

Parallel Session 3 (Room 304)

13.30 – 14.00 Loving the Conflation Problem
Marilyn M. Guerrero, De La Salle University

14.00 – 14.30 On Love and Responsibility: Karol Wojtyla’s Critique of Utilitarianism
Peter Macabinguil, Foundation University

14.30 – 15.00 The True Self as Essentially Morally Good – An Obstacle to Virtue Development?
Matt Stichter, Washington State University

15.00 – 15.30 bell hooks on Love
Hazel T. Biana, De La Salle University

Parallel Session 4 (Room 303)

13.30 – 14.00 The Epismetic and Moral Divide: A Contextual Response to Daniel Fouke
Veniz Maja V. Guzman, De La Salle University

14.00 – 14.30 Spanish-Filipino Pedagogical Ethnicide and the Need for Multicultural Philosophy in the Philippines
Percival S. Paras, Far Eastern University

14.30 – 15.00 Is Love Blind?
Bernard Caslib, Ateneo de Manila University

15.00 – 15.30 The Many Sides of Friendship in the Filipino Culture: Preliminary Reflections
Jove Jim S. Aguas, University of Santo Tomas

15.30 – 16.00 Break

16.00 – 16.30 The Role of Migration, Love, and Friendship in Global Justice
Jeff Haines, Florida State University

16.30 – 17.00 Kant on Consciousness of One’s Own Thought
Pirachula Chulanon, University of Chicago

17.00 – 17.20 Concluding Words

PARST-PAP First Joint Meeting Program

Program

The First Joint Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand and the Philosophical Association of the Philippines

26-27 July 2019

Chulalongkorn University

——————

Friday, 26 July 2019

Room 401/18 Mahachakri Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

8.00 – 9.00   Registration

9.00 – 9.10    Opening

9.10 – 10.10       Keynote 1: Freudian Psychoanalysis and Indian Traditions
Pankaj Jain, North Texas State University

10.10 – 10.30 Break

10.30 – 11.00    Cosmopolitan Ethics and Love
Prabhu Venkataraman, Indian Institute of Technology Guwahati, India

11.00 – 11.30     Persons and Love in Amoris Laetitia (The Joy of Love)
Fleurdeliz Albela, University of Santo Tomas

11.30 – 12.00     Embodying Love and Friendship: Dissolving Boundaries between Cultures through Meta-Bhavana
Lisa Liang and Brianna K. Morseth, Dharma Realm Buddhist University, USA

12.00 – 13.30    Lunch

13.30 – 14.00    Metaphorically
Ben Blumson, National University of Singapore

14.00 – 14.30    A Philosophical Elucidation of Posthumous Love as a Rational Virtue
Theptawee Chokvasin, Kasetsart University

14.30 – 15.00    For a Moment or For Eternity: A Metaphysics of Perduring Love
Jeremiah Joven Joaquin, De La Salle University

15.00 – 15.30    Filter Bubble and Knowledge in the Infosphere
Jerd Bandasak, Nakhon Sawan Rajabhat University

15.30 – 16.00    Break

16.00 – 16.30    Education towards “Dialogue of Cultures” in the Context of Axiological Pluralism
Rudolf Dupkala, University of Zilma, Slovakia and Marian Ambrozy, International School of Management ISM Slovakia in Preslov, Slovakia

16.30 – 17.00    For Love of the Furry Kind: Animal Diplomacy and Friendship Across Borders
Mira T. Reyes, University of Parbudice

18.30 – 21.00    Conference Dinner

Saturday, 27 July 2019
Room 304, Mahachakri Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

9.00 – 10.00     Keynote 2: Topic To Be Announced
Suwanna Satha-Anand, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP) and Chulalongkorn University

10.00 – 10.15     Break

Parallel Session 1 (Room 304)

10.15 – 10.45     John Hick’s Noumenal Real and Buddhism’s Sunyata
Zhao Xuan, University of Macau, China

10.45 – 11.15      Meng Zi, Kautilya, and Plato: Exploring Political Philosophy across Ancient Civilizations
Janflor McLouie S. Ullero, Technological Institute of the Philippines

11.15 – 11.45       Understanding Chinese Traditions Today: Two Strategies for a Global Context
Victoria S. Harrison, University of Macau, China

11.45 – 12.15      Towards a Confucian Ethics of Humane Online Relations
Joseph Martin M. Jose, De La Salle University

Parallel Session 2 (Room 303)

10.15 – 10.45     Aristotle’s Uses of ‘ἕνεκά του’ and ‘οὗ ἕνεκα’
Takashi Oki, Nagoya University

10.45 – 11.15      Culture of Peace: A Progressive Filipino Social Character
Mark Anthony N. Lataza, Pamantasan ng Lungsod ng Pasig

11.15 – 11.45       Schelling on the Problem of Evil
Nahum Brown, Sun Yat-sen University

11.45 – 12.15      The Agency of Forgetting in Nietzsche’s Dialectics of Promising
Jan Gresil S. Kahambing, Leyte Normal University, Philippines

12.30 – 13.30    Lunch

Parallel Session 3 (Room 304)

13.30 – 14.00    Loving the Conflation Problem
Marilyn M. Guerrero, De La Salle University

14.00 – 14.30    On Love and Responsibility: Karol Wojtyla’s Critique of Utilitarianism
Peter Macabinguil, Foundation University

14.30 – 15.00    The True Self as Essentially Morally Good – An Obstacle to Virtue Development?
Matt Stichter, Washington State University

15.00 – 15.30    bell hooks on Love
Hazel T. Biana, De La Salle University

Parallel Session 4 (Room 303)

13.30 – 14.00            The Epismetic and Moral Divide: A Contextual Response to Daniel Fouke
Veniz Maja V. Guzman, De La Salle University

14.00 – 14.30    Spanish-Filipino Pedagogical Ethnicide and the Need for Multicultural Philosophy in the Philippines
Percival S. Paras, Far Eastern University

14.30 – 15.00    Is Love Blind?
Bernard Caslib, Ateneo de Manila University

15.00 – 15.30    The Many Sides of Friendship in the Filipino Culture: Preliminary Reflections

Jove Jim S. Aguas, University of Santo Tomas

15.30 – 16.00    Break

16.00 – 16.30    The Role of Migration, Love, and Friendship in Global Justice
Jeff Haines, Florida State University

16.30 – 17.00    Kant on Consciousness of One’s Own Thought
Pirachula Chulanon, University of Chicago

17.00 – 17.20     Concluding Words

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการปรัชญาสู่สังคม ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวทางปรัชญาสำหรับเด็ก (P4C)

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมชั้นเรียนปรัชญา

โดย

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรปรัชญาและศาสนา​ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการปรัชญาสู่สังคม ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวทางปรัชญาสำหรับเด็ก (P4C)

โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ 29 มิ.ย.62 – วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 ระหว่างเวลา 13.00น. – 16.00น. (รับจำนวนจำกัด)

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรดกรอกใบสมัครตามฟอร์มดังนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9XV1DvOxhoLM10GUEMTnxl4svAUNYEd6MNrtAb4AUbT0dxg/viewform

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันปรัชญาโอลิมปิคนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2019 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้กรรมการสอบได้ตรวจคำตอบของผู้เข้าแข่งขันและประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบเป็นดังนี้

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติในปีนี้ ได้แก่

1. นายเปมทัต แท่นสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ผู้เข้าสอบหมายเลข P1903
2. น.ส. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนไทยคริสเตียน ผู้เข้าสอบหมายเลข P1914

นอกจากนี้ผู้สมัครรายชื่อต่อไปนี้ ได้คะแนนรองลงมา ซึ่งสมาคมจะเชิญให้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคหากผู้สมัครรายใดรายหนึ่งข้างต้นไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้ ได้แก่

1. น.ส. ธัญภัสร์ ชัยเสรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้เข้าสอบหมายเลข P1913
2. นายปรมตถ์ บุณยะเวศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา ผู้เข้าสอบหมายเลข P1905

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกสองรายชื่อแรกติดต่อกับสมาคมฯโดยเร็ว เพื่อประสานงานเรื่องวีซ่าและการสมัครเข้าร่วมโครงการโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่ประเทศอิตาลีอย่างเป็นทางการต่อไป

ประกาศมา ณ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

“Love and Friendship across Cultures”

The First Joint Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand, and the Philosophical Association of the Philippines

“Love and Friendship across Cultures”

July 26-27, 2019
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Call for Papers

The Philosophy and Religion Society of Thailand (PARST) and the Philosophical Association of the Philippines (PAP) have agreed to organize a joint meeting for the first time at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand from July 26 to 27, 2019. The meeting will provide an opportunity for philosophers and scholars of related field to share their ideas and research findings which will lead to further networking, improvement of research and teaching quality, as well as opening up opportunities for more outreaching activities to the general public.

Papers are being called for the Joint Meeting. The theme of the Joint Meeting is “Love and Friendship across Cultures”. Papers within this broad topic will be considered; however, papers in any field within philosophy itself are in fact eligible. Papers should be between 3,000 to 6,000 words long, including footnotes and list of works cited, and they should follow the Chicago style of citation. Papers selected for presentation at the Joint Meeting will be selected again for publication either in the Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand or the Journal of the Philosophical Association of the Philippines.

Important Dates
Deadline for submission of papers: May 31, 2019
Notification to authors: Before June 20, 2019
Joint Meeting: July 26-27, 2019

Registration
Members of the PARST and the PAP: 1,000 Baht
Non-members: 1,200 Baht
Registration fees need to be paid in full and in cash at the conference site at the time of the conference. Registration fees include conference material, lunches and coffee break.

Members of the PARST should send their papers to Dr. Pagorn Singsuriya, email: pagorn.sin@gmail.com. Members of the PAP should send their papers to Dr. Jeremiah Joven Joaquin, email: jeremiah.joaquin@dlsu.edu.ph. Non-members can choose to send their papers to either places, but cannot submit their papers to more than one place at one time.

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2562

ตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดการสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิคปรัชญานานาชาติที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ปิดลงแล้ว มีนักเรียนมาสมัคร 18 คนดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายวชิรวิชญ์ อินแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 2. นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 3. นายเปมทัต แท่นสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
 4. นายคุณากร ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 5. นายปรมตถ์ บุณยะเวศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 6. นายพีรวัฒน์ ทองปิยะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 7. นายปิติพน ตันสุวรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 8. นายพนปิติ ตันสุวรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 9. นายระวินันท์ กิจงาม โรงเรียนวินิตศึกษา
 10. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 11. นายจิรัฏฐ์ อิ่มเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 12.  นางสาวนงธัช อมรวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 13. นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 14. นางสาวศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนไทยคริสเตียน
 15. นายพงศภัค ศาสตรานุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
 16.  นายปรรพ์ ทยานิธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 17.  นางสาว วานิษฐา มณีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 18. นายไกรสิทธิ์ ลี้อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การสอบจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้อง 709 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 13.00 น. ส่วนรายละเอียดการสอบจะให้นักเรียนเลือกคำถามหนึ่งคำถามจากข้อสอบ และเขียนบทความเพื่อตอบคำถามนั้น ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง บทความให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คำถามจะประกอบด้วยข้อเขียนสั้นๆประมาณไม่เกินห้าบรรทัดของนักปรัชญาที่คัดสรรมา และให้นักเรียนเขียนบทความเพื่ออธิบายและโต้ตอบกับข้อเขียนนั้น การตัดสินจะดูที่ความเข้าใจเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การอ้างเหตุผล และการใช้ภาษา

ตัวอย่างของบทความที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ผ่านๆมา ดูได้ที่ link ชื่อ Winners ในเว็บ http://www.philosophy-olympiad.org/

ตัวอย่างของคำแนะนำในการเขียนบทความปรัชญา ดูได้ที่ http://www.philosophy-olympiad.org/wp-content/uploads/2017/01/IPO_Essay_Guide.pdf
เว็บไซต์ของการประชุมปีนี้อยู่ที่ http://ipo2019.sfi.it/

ประกาศมา ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศสมาคมฯ รูปแบบไฟล์ pdf