ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด: 25/08/52

 

เกี่ยวกับเรา

สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของโครงการ ปรัชญาสู่สังคมไทย ภายใต้ ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

โครงการ ปรัชญาสู่สังคมไทย มีสองกิจกรรม ได้แก่

1. เรียบเรียงสารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป  

2. แปลบทความทางปรัชญาเกี่ยวกับประชาธิปไตยจำนวน 10 บทความ รวมเป็นเล่มพร้อมบทบรรณาธิการ โดยใช้ชื่อว่า ปรัชญากับอนาคตของประชาธิปไตย”  ผศ.อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย เป็นบรรณาธิการ และ ภัควดี วีระภาสพงษ์ เป็นบรรณาธิการภาษา

สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป เกิดขึ้นจากความประสงค์ให้วงวิชาการด้านปรัญาในสังคมไทย มีแหล่งอ้างอิงในลักษณะสารานุกรมภาษาไทย ที่มีเนื้อหาลึกซึ้งขึ้นและทันสมัยขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา  ในขณะเดียวกัน ก็ประสงค์จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาสู่บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงปรัชญาด้วย  ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบุคคลที่โครงการวางเป้าหมายให้ได้รับประโยชน์จากสารานุกรมนี้มากที่สุดจึงได้แก่ นิสิตนักศึกษาทั้งที่เรียนปรัชญาเป็นวิชาเอก และที่เรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการความกระจ่างเกี่ยวกับมโนทัศน์หรือประเด็นถกเถียงทางปรัชญา

เนื่องจากคณะทำงานส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการด้านปรัชญารุ่นใหม่ ทำให้โครงการตัดสินใจที่จะใช้วิธีเรียบเรียงสารานุกรมในแต่ละหัวข้อขึ้นจากงานอ้างอิงทางปรัชญาที่มีคุณภาพชิ้นอื่นที่มีอยู่ (เกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) โดยแบ่งให้แต่ละหัวข้อมีผู้รับผิดชอบเรียบเรียงหนึ่งคน พร้อมทั้งมีคณะผู้อ่านตรวจความถูกต้องเหมาะสม ซี่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญาและสมาชิกอื่นในคณะทำงานเอง  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องทางวิชาการและเพื่อให้สำนวนภาษาที่ใช้จะได้ไม่ยากจนเกินไป   อย่างไรก็ดี แต่ละหัวข้อก็ยังอาจมีความละเอียดลึกซึ้ง มีขนาดสั้นยาว อ่านยากหรืออ่านง่ายแตกต่างกันอยู่บ้าง ตามปัจจัยที่มีอยู่แตกต่างกันของแต่ละหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นความถนัดคุ้นชินที่ผู้เรียบเรียงมีต่อหัวข้อที่รับผิดชอบ  จำนวนและความยากง่ายของเอกสารอ้างอิงที่เลือกมาใช้  ตลอดจนความยากง่ายซับซ้อนของมโนทัศน์หรือประเด็นถกเถียงในหัวข้อนั้นเอง 

โครงการปรัชญาสู่สังคมไทย หวังว่าสารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป จะมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของผู้ใช้สารานุกรม รวมถึงเป็นอีกแรงหนึ่งในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสาขาวิชา ตลอดจนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการนำเอาข้อคิดเชิงปรัชญาไปใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป    
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
     ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค     หัวหน้าโครงการ
     วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ      เจ้าหน้าที่โครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ
     ดร.มารค ตามไท

บรรณาธิการ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
     ดร.มารค ตามไท
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
     รองศาสตราจารย์ เนื่องน้อย บุณยเนตร
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน     
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
     ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
     ดร.สุภัควดี อมาตยกุล  

 


 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | เชื่อมโยง | ติดต่อเรา


 


สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับสังเขป
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนโครงการ