การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548
ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
 เรื่อง ชีวิตและชีวิตที่ดี
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2548
ณ  ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2548
08.30 – 08.30  ลงทะเบียน
08.30 –  09.00  พิธีเปิด
09.00 – 10.00  ปาฐกถานำ:   ชีวิตที่ดี
ศาสตราจารย์ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์   ( ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
10.00 –  10.15  รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45  อภิปราย : สังคมการเมืองในปัจจุบันกับการแสวงหาชีวิตที่ดี
ปิยฤดี  ไชยพร ( นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
เกษม เพ็ญภินันท์  ( ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
เวทิน ชาติกุล (นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดำเนินรายการโดย   ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์  ( ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยพายัพ )
11.45 –  13.00  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –  14.30  มองร่วมและมองต่าง : จริยศาสตร์  ศาสนา  กับวัฒนธรรมทางเพศยุคใหม่
เนื่องน้อย บุณยเนตร  ( ภาควิชาปรัชญา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
ปกรณ์ สิงห์สุริยา   ( ภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล )
ดำเนินรายการโดย  ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์  (สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา )
14.30 – 14.45  รับประทานอาหารว่าง
14.45 –  16.05  เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 20 นาที รวม 40 นาที )
ห้อง QS2  201  ประธานในที่ประชุม กนิษฐ์ ศิริจันทร์ (ภาควิชาปรัชญา จุฬา ฯ)
1. ข้อคิดเห็นว่าด้วยศาสตร์แห่งการเข้าใจ
ประสิทธิ์  ฤกษ์พิศุทธิ์   (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยพายัพ )
2. เจตนาคือการตีความเนื้อหา ในคำบรรยายระยะแรกๆของฮุสเซิลเรื่องปรากฏการณ์วิทยาของจิตสำนึกเกี่ยวกับเวลา
จริยา นวลนิรันดร์  ( สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยหอการค้า)
ห้อง QS2  202 ประธานในที่ประชุม ชาญณรงค์ บุญหนุน (ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร)
1.  Levinas on Ethics of Otherness    ขจรพัฒน์ ตังหยิน  ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )
2.  ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีรสนิยม(สาธารณ์)  ดุษฎี ยิ้มน้อย  ( อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก )
ห้อง QS2  709    เสวนาเรื่อง  การเรียนวิชาปรัชญาในฐานะวิชาพื้นฐาน
นำเสวนาโดย  วรเทพ ว่องสรรพการ (มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย)
เอกวิน ขุนบุญจันทร์  (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
ศริญญา อรุณขจรศักดิ์   (นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
ดำเนินรายการโดย  วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ (นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ)
16.05 – 17.00  ประชุมสามัญประจำปี 2548 สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
18.00             รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2548
08.30 – 10.00  เสวนา : จริยศาสตร์เพื่อสังคมไทยปัจจุบัน
พระเมตฺตานนฺโท
ขนิษฐา ศรีไพบูลย์    ( ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
ชาญ มายอด  ( ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )
ดำเนินรายการโดย   ชัชชัย คุ้มทวีพร  ( ภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต )
10.00 – 10.15   รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.35   เสนอบทความ (แต่ละบทความเสนอ 20 นาที อภิปราย 20 นาที รวม 40 นาที)
ห้อง QS2  201  ประธานในที่ประชุม พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์  (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )
1.  คริสตศาสนากับ  Subject-Subjects Model ของ  แซลลี่  แมคแฟก (Sallie McFague)
สุภาวดี  นัมคณิสรณ์   ( คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )
2.  ความเชื่อที่จริงและมีเหตุอันควรให้เชื่อเพียงพอที่จะเป็นความรู้
วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ   ( นิสิตปริญญาเอกภาควิชาปรัชญา จุฬาฯ )
ห้อง QS2  202  ประธานในที่ประชุม พุฒวิทย์ บุนนาค (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
1.  จริยศาสตร์เพศสัมพันธ์: บททดลองเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบประเมินพฤติกรรมทางเพศ
ชัชชัย  คุ้มทวีพร  (ภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต)
2.   รัฐ-มัชฌิมา : มอง “ความพอเพียง” ผ่านหลัก “ทางสายกลาง” ของอริสโตเติล
นิติ  มณีกาญจน์  (ภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา )
ห้อง QS2  709  ประธานในที่ประชุม พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข (ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
11.35 –  13.00  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45  เสวนา :  ภารกิจของนักปรัชญาและศาสนาในการแสวงหาชีวิตที่ดีงาม
มารค ตามไท  ( สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยพายัพ )
สุวรรณา สถาอานันท์  ( ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
วรยุทธ ศรีวรกุล  ( คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )
ดำเนินรายการโดย  บัญชา ศรีวัลลภานนท์   ( ภาควิชามนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต )
14.45 –  15.00  พิธีปิด